Výsledky vyhledávání pro dotaz zálohy

Výsledky vyhledávání v sekci: Podnikání

Podnikání studentů

Právní rámec podnikání stanoví, že v okamžiku nabytí 18 let si můžeme začít vydělávat jako osoba samostatně činná (OSVČ) a de facto tak zahájit naše podnikání. Samotná příprava a úřadování (deadliny) probíhá v případě studenta úplně stejně jako u ostatních osob. Chceme-li uplatnit studentské výhody (viz níže), je zapotřebí na úřady pravidelně doručovat potvrzení o studiu.Studenti vykonávají samostatně výdělečnou činnost jako vedlejší činnost.Jako osoba, která má příjem z podnikání či samostatně výdělečné činnosti máme povinnost po skončení roku uvést své příjmy v daňovém přiznání a zaplatit daň z příjmu.Výhody studentů oproti ostatním podnikatelůmSleva na dani z příjmůVýhody zdravotního a sociálního pojištěníSleva na dani z příjmůna poplatníkana studentaVýhoda této slevy na dani z příjmů je ta, že ji uplatňujeme vždy ve výši za celý rok, a to i v případech, že podnikáme méně než 12 měsíců v roce. Slevu uplatňujeme ve svém přiznání dani z příjmu.Slevu na studenta můžeme uplatňovat až do věku 26 let (ve speciálních případech doktorského prezenčního studia až do 28 let).Zdravotní pojištěníStudent do 26 let (dále jen „student“), který podniká je považován za státního pojištěnce, plátce zdravotního pojištění je tedy stát. Není ale pravda, že studenti neplatí zdravotní pojištění vůbec.Pro studenty neplatí minimální vyměřovací základ a stejně tak povinné zálohy. Zdravotní pojištění platí pouze z dosaženého zisku.Zdravotní pojištění se platí na základě odevzdaného Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ. Přehledy za uplynulé účetní období je nutné odevzdat nejpozději do 30 dubna.Při začátku podnikání musíme do 8 dnů oznámit své zdravotní pojišťovně, že jsme student, resp. doručit potvrzení o studiu, které naše podnikání posadí do kategorie vedlejší činnosti. Díky tomu:pojištění platíme jen ze skutečného zisku (resp. neplatí pro nás minimální vyměřovací základ)neplatíme zálohy na zdravotní pojištění Sociální pojištěníOd počátku podnikání máme opět 8 dnů na oznámení OSSZ našeho studentského statutu. Při úspěšném doručení bude naše podnikání bráno jako vedlejší, což nám přinese tyto výhody:první rok nemusíme platit zálohyv případě nízkého zisku (cca 56 tisíc ročně) neplatíme sociální pojištění vůbec a následující rok neplatíme ani zálohypři vyšším zisku doplatíme podle podaného Přehledu a začínáme platit zálohy stanovené pro vedlejší činnost Nemocenské pojištěníJako OSVČ nemáte povinnost platit nemocenské pojištění (účast je pouze dobrovolná), jehož výše se jinak pohybuje 1,4% z měsíčního základu s minimální zákonem stanovenou částkou.

Pokračovat na článek


Pojištění

Další povinností osoby samostatně výdělečně činné je platba pojistného, a to v lepším případě jednou ročně. Ve většině případů se však nevyhnete měsíčním pravidelným odvodům, jejichž výše se stanoví na základě podaného Přehledu příjmů OSVČ.  Pojištění jako daňově uznatelný výdaj? BohuželZálohy na zdravotní a sociální pojištění spadají do kategorie poplatků, které bohužel nemůžeme uplatnit jako daňově uznatelný výdaj.Kdy neplatímeSociální a zdravotní pojištění jsou povinná pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné. Dohoda o provedení práce má tu výhodu, že zde pojištění platit nemusíme.Sociální pojištěníMáte zisk za zdaňovací období méně jak 57 tisíc? A víte, že možná nemusíte platit měsíční zálohy? A co ještě nemusíte?Zdravotní pojištěníMáte-li příjmy z podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti, pak platit zdravotní pojištění musíte. Kolik to bude a jak velké zálohy vám budou stanoveny záleží také na tom, jak podnikáte. Nemocenské pojištěníNemocenské pojištění je pro vás jako OSVČ nepovinné, registrace zcela dobrovolná. Přesto může přinést nějaké výhody. Od ledna 2011 došlo k legislativní změně, která výrazně ovlivní vaši distribuci financí, pokud dobrovolně přispíváte na nemocenské pojištění.Vaše pravidelná povinnostČerveně si poznačte do kalendáře datum 30.dubna, neboť toto je poslední den, kdy můžete odevzdat svůj Přehled příjmů OSVČ na OSSZ a zdravotní pojišťovnu bez jakýchkoli sankcí.

Pokračovat na článek


Zálohy sociálního pojištění

Zálohy na sociálním pojištění musíme platit měsíčně, a to v takové výši, v jaké to stanoví náš poslední odevzdaný Přehled. Minimálně vždy musíme dodržovat státem stanovenou minimální hranici. Minimální hranici záloh platíte:v první roce podnikání (nemáte odevzdaný Přehled)v případě, že v přehledu vyšla nižší zálohaVýše minimálních zálohVýše minimálních záloh na sociálním pojištění závisí na tom, zda naše podnikání je hlavní činností či činností vedlejší.pro hlavní činnost (2.polovina 2011) je stanoveno 1807,- Kč měsíčněpro vedlejší činnost (2.polovina 2011) to je stanoveno 723,- KčSplatnost zálohSplatnost záloh je nejpozději do 20tého dne následujícího měsíce. Pozor, nestačí 20tý den peníze odeslat, platba musí být v tento den již připsána na účtu (obecné doporučení je posílat 3 pracovní dny před splatností).Kdy neplatíte zálohyOSVČ, které jsou v zaměstnaneckém poměru, kde již zaměstnavatel hradí pojištění z minimálního vyměřovacího základu, nemusí povinně platit zálohy. Praxe však ukazuje, že zálohy jsou výhodné v souvislosti s rovnoměrnou distribucí finančních prostředků v průběhu celého roku.Zálohy na sociální pojištění také neplatíte:jako OSVČ s vedlejší činnostíváš zisk v předešlém roce byl nižší než stanovená hranice nepřihlásili jste se k zálohám dobrovolněOSVČ s hlavní vs. vedlejší činnostíObecně je každý brán jako OSVČ s hlavní činností. Pokud chcete, aby vaše činnost byla braná jako vedlejší, musíte OSSZ doložit splnění alespoň jedné ze zákonných podmínek, např. doložit, že jste nezaopatřené dítě (do 26let pokud se soustavně připravujete na budoucí povolání, tj. studujete).Zálohy na nemocenské pojištěníZálohy na nemocenské pojištění jako OSVČ platit nemusíte, jedná se o dobrovolnou část sociálního pojištění.Dobrovolné přihlášení se k sociálnímu pojištění má de facto částečný význam pro zvýšení důchodu.

Pokračovat na článek


Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění je zákonným pojištěním, je jím hrazena zdravotní péče poskytovaná pojištěncům. Rozsah, podmínky, výše pojistného, penále, způsob placení, evidence a další je upraveno ve dvou níže uvedených zákonech. Musím platit zdravotní pojištění?Základní otázkou je, zdali musíme platit zdravotní pojištění. Obecně platí, že máte-li příjmy z podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti, pak platit pojistné musíte.Zákon však výslovně uvádí, kdo je plátcem zdravotního pojištění. Pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) dle §5 odst. 1 písm b) 48/1997) jsou to např.osoby provozující živnost (podle Živnostenského zákona)osoby vykonávající uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů,osoby podnikající v zemědělstvíosoby provozující podnikání podle zvláštních předpisůosoby vykonávající nezávislé povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisůKolik budu platit na zdravotním pojištění?Sazba pojistného na zdravotní pojištění pro OSVČ rok 2010 činí 6,75% ze zisku.Musím platit zálohy na zdravotní pojištění?Placení záloh (resp. měsíční úhrady zdravotního pojištění vs. souhrnná platba zdravotního po konci roku) se liší od typu naší samostatně výdělečné činnosti.hlavní příjemvedlejší příjempojistné platí stát

Pokračovat na článek


Zálohy zdravotního pojištění

 Placení záloh (resp. měsíční úhrady zdravotního pojištění vs. souhrnná platba zdravotního po konci roku) se liší od typu naší samostatně výdělečné činnosti.hlavní příjemvedlejší příjempojistné platí státZálohy jsou splatné 8. den následujícího měsíce, resp. záloha za měsíc leden musí být připsána na účet pojišťovny 8. února. Doporučujeme odesílat 3 pracovní dny předem.1. Hlavní příjemZálohy musíme platit každý měsíc a to ve výši, která nám vyšla v Přehledu, nikdy však méně než je zákonem stanovená minimální záloha (pro rok 2010 je to 1601,-Kč)V závislosti na našem zisku v uplynulém roce se s pojišťovnou vyrovnáme po konci roku – buď budeme ještě doplácet anebo nám pojišťovna vrátí přeplatek a pak se nám sníží i zálohy na další rok.2. Vedlejší příjemPři vedlejším příjmu jsme osvobozeni od placení záloh, zdravotní pojištění tedy platíme souhrnně po skončení roku na základě našeho Přehledu.Samostatná výdělečná činnost je považována za vedlejší příjem v případě, že za nás v zaměstnání náš zaměstnavatel odvedl daň na zdravotní pojištění z minimální mzdy a my tuto skutečnost do 8 dnů nahlásíme pojišťovně. V Přehledu se rozlišuje právě kvůli hlavnímu a vedlejšímu příjmu každý měsíc zvlášť.3. Pojistné platí státOsoby, za které platí pojistné stát dle §7 zákona 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění jsou např.studentižena pečující o malé dítědůchodce pobírající starobní či plný anebo částečný invalidní důchodPrvní rok neplatíme zálohy nikdy. Po skočení roku a podání Přehledu zaplatíme pojistné na základě našeho skutečného zisku. Od něho se poté odvíjejí i minimální zálohy. V případě nulového zisku zálohy neplatíme.

Pokračovat na článek


Přehled příjmů OSVČ

Přehledy o platbě pojištění OSVČNa základě registrace jako OSVČ vám vznikla povinnost každoročně podávat OSSZ – správě sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok (celkem tedy dva).Tiskopisy a formulářeTiskopisy si můžete buď osobně vyzvednout na příslušných úřadech anebo si je elektronicky stáhnout. Vyplnit tyto přehledy o své příjmy a výdaje je mnohem jednodušší než samotné daňové přiznání, navíc součástí jsou Pokyny, které vám s kolonkami pomohou.V přehledech také uveďte, kolik jste během roku zaplatili na zdravotní, sociální případně nemocenské pojištění. Po započtení všech informací zjistíte, zda máte přeplatek a vaše zálohy na další rok se sníží anebo naopak máte nedoplatek a vaše zálohy se zřejmě zvýší.V případě nedoplatku:zdravotního pojištění – máte povinnost zbývající částku uhradit do 8 dnůsociálního pojištění – máte povinnost zbývající částku doplatit do konce dubnaTermín pro odevzdáníOba přehledy o platbě pojištění OSVČ je potřeba doručit do jednoho měsíce od vašeho nejzazšího termínu pro podání daňového přiznání.Daňové přiznání 31.března => Přehledy 30.dubnaDaňové přiznání 30.června => Přehledy 31.července

Pokračovat na článek


Výdaje podle skutečnosti

Výdaje podle skutečnosti vyžadují oproti paušálním výdajům větší úřadování, nicméně v některých druzích podnikání se jim nevyhneme.Co vše lze zahrnout do výdajůFinanční úřad uznává výdaje, které:jsme vynaložili pro dosažení, zajištění a udržení příjmůjsme fakticky zaplatili v příslušném roce (např. některé zálohy)jsme schopni doložit příslušnými dokladyjsme zaevidovali v daňové evidencia další zákonem stanovenéNěkteré výdaje/náklady zákon omezuje, resp. je můžete uplatnit jen částečně či dokonce vůbec. Tento zvláštní režim platí např. pro:výdaje na osobní spotřebu (počítač, telefon, náplň do tiskárny)výdaje na autostravnéreklamní předmětyleasingzkoušky ověřující další vzdělánípojistné na zdravotní a sociální pojištěna další…Podrobnosti uvádí v §24 - §25 zákon o daních z příjmu. Dary jako uplatnitelné položky výdajů mají svoji specifickou úpravu, sponzorské dary např. uplatňovat jako výdaje nemůžete, u dárcovství krve lze odečíst za každý odběr až 2000,- Kč, atd.

Pokračovat na článek