Výsledky vyhledávání pro dotaz v����e dan��

Výsledky vyhledávání v sekci: Podnikání

Podnikání studentů

Právní rámec podnikání stanoví, že v okamžiku nabytí 18 let si můžeme začít vydělávat jako osoba samostatně činná (OSVČ) a de facto tak zahájit naše podnikání. Samotná příprava a úřadování (deadliny) probíhá v případě studenta úplně stejně jako u ostatních osob. Chceme-li uplatnit studentské výhody (viz níže), je zapotřebí na úřady pravidelně doručovat potvrzení o studiu.Studenti vykonávají samostatně výdělečnou činnost jako vedlejší činnost.Jako osoba, která má příjem z podnikání či samostatně výdělečné činnosti máme povinnost po skončení roku uvést své příjmy v daňovém přiznání a zaplatit daň z příjmu.Výhody studentů oproti ostatním podnikatelůmSleva na dani z příjmůVýhody zdravotního a sociálního pojištěníSleva na dani z příjmůna poplatníkana studentaVýhoda této slevy na dani z příjmů je ta, že ji uplatňujeme vždy ve výši za celý rok, a to i v případech, že podnikáme méně než 12 měsíců v roce. Slevu uplatňujeme ve svém přiznání dani z příjmu.Slevu na studenta můžeme uplatňovat až do věku 26 let (ve speciálních případech doktorského prezenčního studia až do 28 let).Zdravotní pojištěníStudent do 26 let (dále jen „student“), který podniká je považován za státního pojištěnce, plátce zdravotního pojištění je tedy stát. Není ale pravda, že studenti neplatí zdravotní pojištění vůbec.Pro studenty neplatí minimální vyměřovací základ a stejně tak povinné zálohy. Zdravotní pojištění platí pouze z dosaženého zisku.Zdravotní pojištění se platí na základě odevzdaného Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ. Přehledy za uplynulé účetní období je nutné odevzdat nejpozději do 30 dubna.Při začátku podnikání musíme do 8 dnů oznámit své zdravotní pojišťovně, že jsme student, resp. doručit potvrzení o studiu, které naše podnikání posadí do kategorie vedlejší činnosti. Díky tomu:pojištění platíme jen ze skutečného zisku (resp. neplatí pro nás minimální vyměřovací základ)neplatíme zálohy na zdravotní pojištění Sociální pojištěníOd počátku podnikání máme opět 8 dnů na oznámení OSSZ našeho studentského statutu. Při úspěšném doručení bude naše podnikání bráno jako vedlejší, což nám přinese tyto výhody:první rok nemusíme platit zálohyv případě nízkého zisku (cca 56 tisíc ročně) neplatíme sociální pojištění vůbec a následující rok neplatíme ani zálohypři vyšším zisku doplatíme podle podaného Přehledu a začínáme platit zálohy stanovené pro vedlejší činnost Nemocenské pojištěníJako OSVČ nemáte povinnost platit nemocenské pojištění (účast je pouze dobrovolná), jehož výše se jinak pohybuje 1,4% z měsíčního základu s minimální zákonem stanovenou částkou.

Pokračovat na článek


Zálohy zdravotního pojištění

 Placení záloh (resp. měsíční úhrady zdravotního pojištění vs. souhrnná platba zdravotního po konci roku) se liší od typu naší samostatně výdělečné činnosti.hlavní příjemvedlejší příjempojistné platí státZálohy jsou splatné 8. den následujícího měsíce, resp. záloha za měsíc leden musí být připsána na účet pojišťovny 8. února. Doporučujeme odesílat 3 pracovní dny předem.1. Hlavní příjemZálohy musíme platit každý měsíc a to ve výši, která nám vyšla v Přehledu, nikdy však méně než je zákonem stanovená minimální záloha (pro rok 2010 je to 1601,-Kč)V závislosti na našem zisku v uplynulém roce se s pojišťovnou vyrovnáme po konci roku – buď budeme ještě doplácet anebo nám pojišťovna vrátí přeplatek a pak se nám sníží i zálohy na další rok.2. Vedlejší příjemPři vedlejším příjmu jsme osvobozeni od placení záloh, zdravotní pojištění tedy platíme souhrnně po skončení roku na základě našeho Přehledu.Samostatná výdělečná činnost je považována za vedlejší příjem v případě, že za nás v zaměstnání náš zaměstnavatel odvedl daň na zdravotní pojištění z minimální mzdy a my tuto skutečnost do 8 dnů nahlásíme pojišťovně. V Přehledu se rozlišuje právě kvůli hlavnímu a vedlejšímu příjmu každý měsíc zvlášť.3. Pojistné platí státOsoby, za které platí pojistné stát dle §7 zákona 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění jsou např.studentižena pečující o malé dítědůchodce pobírající starobní či plný anebo částečný invalidní důchodPrvní rok neplatíme zálohy nikdy. Po skočení roku a podání Přehledu zaplatíme pojistné na základě našeho skutečného zisku. Od něho se poté odvíjejí i minimální zálohy. V případě nulového zisku zálohy neplatíme.

Pokračovat na článek


Daň z příjmu FO

Kdo platí daň z příjmu FORezidentiDaň z příjmu fyzických osob platí:občané s trvalým pobytem na území České republikyobčané, kteří se na území České republiky zdržují alespoň 183 dní v roceTato daň se vypočítává jak z tuzemských tak zahraničních příjmů.NerezidentiDaň z příjmu fyzických osob odvádějí pouze z příjmů dosažených na území České republiky:občané, kteří nesplňují podmínky rezidentůobčané, kteří nemají bydliště v České republice a obvykle se tu zdržují pouze za účelem studia či léčeníVýše daně z příjmu fyzických osobZákonem stanovená výše daně z příjmu fyzických osob je aktuálně 15%.Z čeho se daň z příjmů platíPříjmy ze závislé činnosti a funkční požitkyPříjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnostiPříjmy z kapitálového majetkuPříjmy z pronájmuOstatní příjmyDaň z příjmů NEplatímePoplatníci nemají povinnost platit daně z příjmů, které jsou:vyňaty z předmětu daněod daně osvobozenyPříjmy osvobozené od daněJedná se o příjmy, které nemáte povinnost zahrnovat do daňového základu, to znamená, že z nich neodvádíte daň. Toto osvobození je však jednak vázáno na splnění určitých podmínek a jednak má své horní limity, které pakliže přesáhnete, musíte danit.Jedná se např. o příjmy:z prodeje nemovitostiz prodeje movitých věcíodměny vyplácené zdravotní správou dárcům za odběr krvestipendia ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje, z prostředků vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituceúroky z vkladů ze stavebního spoření včetně úroků ze státní podporypříjmy z prodeje cenných papírůPříjmy vyňaté z předmětu daněPříjmy vyňaté z předmětu daně nepodléhají dani z příjmu fyzických osob, to znamená, že z nich daň neplatíme, neboť se ani nepromítnou do našeho daňového základu.příjmy získané dědictvím (odvádíte dědickou daň), darováním (odvádíte darovací daň) anebo vydáním nemovitosti, movité věci anebo majetkového právapříjmy získané nabytím akcií nebo podílových listůpříjmy z rozšíření nebo zúžení SJM (společné jmění manželů)příjmy au-pair v zahraničía dalšíZaplacení daněCelková výše daně se určuje na základě daňového základu. Pro jeho vyčíslení a stejně tak vaši daňové povinnosti se využívá daňové přiznání. V některých případech ale nemusíte podávat daňové přiznání.

Pokračovat na článek


DPH

Daň z přidané hodnoty (DPH) je všeobecná daň, kterou se zatěžuje zboží a služby o přidanou hodnotu. Peníze do státní poklady plynou jak při výrobě a distribuci tak při prodeji zboží a služeb. Do ceny se promítá DPH automaticky, v konečném důsledku platí DPH vždy spotřebitel.DPH je zákonem stanovena vždy procentuální částkou a to na národní úrovni, proto se můžeme setkat s odlišným zatížením v různých zemí Evropské unie.V obchodní praxi se často setkáme s dvojí cenou výrobku, a to bez DPH (také jako pro podnikatele) a s DPH. Podnikatelé, přesněji řečeno plátci DPH mohou totiž svoji daňovou povinnost snížit právě o tento rozdíl, proto je pro ně relevantní „nižší cena“.Plátce DPHPlátcem DPH je osoba registrovaná u správce daně a podnikající na území České republiky. Nemusí to být každý podnikatel či osoba samostatně činná. Registrace probíhá povinně (podmínky stanovuje zákon o DPH) a dobrovolně.Sazba DPH | KoeficientZákladní sazba DPH v České republice je stanovena na 20%. Existují případy, kdy můžeme uplatnit sníženou 10% sazbu DPH.Máte daňový doklad bez uvedení DPH? Pak použijte následující koeficient na částku uvedenou na dokladu a dopočítejte si tak bleskově daň.koeficient 0,1667 pro základní sazbu DPH 20%koeficient 0,0909 pro sníženou sazbu DPH 10%Snížená 10% sazba DPHZboží podléhající snížené sazba, např. potraviny a nápoje (vyjma alkoholických), knihy, palivové dřevo (blíže Příloha č. 1 zákona o DPH)Služby podléhající snížené sazbě, např. ubytovací služby, letecká doprava, některé činnosti samostatných umělců, služby posiloven, sauny a lázní či domácí péče o děti (blíže Příloha č. 1 zákona o DPH)Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti, např. tapisérie, sběratelské známky, díla či předměty starší 100let (blíže Příloha č. 4 zákona o DPH)Některé druhy bytové výstavby a staveb pro sociální bydlení (§48 a §48a zákona o DPHMísto zdaněníObecné pravidlo pro zdanění služeb na území EU je založeno na bydlišti (sídlu pro právnické osoby) poskytovatele služby.Výjimkou jsou příklady, kdy místo zdanitelného plnění u služeb, jejichž příjemce je z jiného státu než EU či je registrován jako plátce DPH v jiném členském státě než poskytovatel, je rozhodující bydliště/sídlo příjemce těchto služeb.poradenské a finanční službypronájem pracovních sil či zbožíreklamní službyslužby zprostředkovatelůDovoz zboží do EUDPH vždy neodvádíme v České republice. Každý stát si nastavil maximální výši částky pro dovážené zboží, jenž překročí jeho hranice. Pokud tuto hodnotu překročíme, pak bychom měli správci dani v ČR tuto skutečnost oznámit a zároveň přechází naše povinnost odvádět DPH v ČR do té konkrétní země EU, reps. povinnost registrovat se příslušnému správci dani.Při dovozu na Slovensko se jedná o částku 35 tisíc Euro.

Pokračovat na článek


Darovací a dědická daň

Darovací a dědická daň se nazývá rovněž daní převodovou, neboť se vztahuje na převod (bezúplatný) vlastnictví majetku.Kdo platí daňDarovací daňDarovací daň platí vždy nabyvatel (výjimky při přeshraničním transferu).Dědickou daňDědickou daň platí dědic nezávisle na tom, zda dědí celé či částečné dědictví ať už ze zákona či závěti.Z čeho se platí daňDarovací daň platíte v případěbezplatného nabytí nemovitého majetkubezplatného nabytí movitého majetkubezplatného nabytí jiného majetkového prospěchuDědická daň platíte z majetku nabytého dědictvímz nemovitostíz movitých věcíz peněžních prostředků a cenných papírůz majetkových práva dalších majetkových hodnotZ čeho se daň neplatíDarovací daň NEplatíteze vzájemné vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmiz přijatých důchodů, dotací a příspěvků z veřejných rozpočtůz prostředků pojišťoven na zábranná opatření a prevenciv případě osvobození od darovací daněDědickou daň NEplatítez nemovitostí, které se nacházejí v zahraničíz dědictví, které je od dědické daně osvobozenoVýše daněSazba daně je nastavena podle míry příbuzenského vztahu mezi dárcem a obdarovaným, poplatnici jsou rozděleni do skupin. Obecně platí, že se výše daně pohybuje rámcově mezi 7% – 40%.Daň NEplatíVýhodu nepochybně mají osoby, které jsou zařazené do I. a II. skupiny, protože daň neplatí. Není nutné podávat ani daňové přiznání.Do I. skupiny patří příbuzní v řadě přímé (děti, rodiče, prarodiče) a manželé.Do II. skupiny patří příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, neteř, synovec, teta, strýc), manželé dětí (snacha, zeť), nevlastní děti manžela, rodiče manžela (tchýně a tchán) a osoby, které s dotyčným žili a pečovali nejméně jeden rok před rozhodnou událostí (smrt, převod) o společnou domácnost anebo byli na dotyčného odkázáni výživou.Placení darovací a dědické daněNárok na osvobození od daně musíte vždy dokládat. Po uvedení rozhodných skutečností správce daně vyměří daň platebním výměrem. Od jeho doručení musíte daň zaplatit do 30 dnů.

Pokračovat na článek


Dohody a malý rozsah

Zákoník práce umožňuje při zaměstnání na dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce využít výhod jak v oblasti daňové, tak v oblasti pojištění.Dohoda o pracovní činnostizaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí zdravotní ani sociální pojištění při příjmu 1999,-Kč měsíčněDohoda o provedení práceneplatí se zdravotní ani sociální pojištění (nezávisle na výši výdělku)Příležitostná činnostV případě že za kalendářní rok nepřesáhne náš součet příjmů (nikoli zisku) z příležitostné činnosti 20 tisíc Kč, nemusíme tento příjem danit.příležitostná činnostipříležitostný pronájem movitých věcízemědělská výroba provozována samostatně hospodařícím rolníkemPozor: Příležitostnou činností není činnost, kterou provozujeme sice „příležitostně“, ale na základě živnostenského oprávnění.Odměna do 5000,-Kč/měsO zdanění příjmu rozsahu do 5000,-Kč/měs rozhoduje skutečnost, zda zaměstnanec podepíše Prohlášení poplatníka k dani.V případě, že NEpodepíše Prohlášení poplatníka k daniZaměstnavatel má povinnost odvést z příjmu srážkovou daň 15%Zaměstnanec tento příjem již nikde neuvádíV případě, že podepíše Prohlášení poplatníka k daniZaměstnavatel odvádí zálohu daně z příjmuZaměstnanec požádá na konci roku zaměstnavatele o Potvrzení o příjmu a zahrnuje příjmy buď do svého daňového přiznání anebo do zúčtování daně ze mzdyOdměna nad 5000,-Kč/měsPři odměně zaměstnavatele nad 5000,-Kč měsíčně odvádí zaměstnavatel zálohu na daň z příjmu. Pakliže zaměstnanec podepíše pro ten který měsíc Prohlášení poplatníka k dani, zaměstnavatel si může zálohu daně snížit o slevy na dani.Na konci roku zaměstnanec požádá zaměstnavatele o vydání Potvrzení o příjmu a tyto příjmy zahrnuje buď do svého daňového přiznání anebo do zúčtování daně ze mzdy.

Pokračovat na článek


Odečitatelné položky

Chcete zaplatit méně na daních? Využíváte slevy na daních? A uvádíte do svého daňového přiznání nezdanitelný základ daně? Existuje třetí způsob, jak platit ještě méně, a to díky odečitatelným položkám.Zatímco daňové slevy se odečítají až od vypočtené daně, odečitatelné položky uplatňujete ještě před výpočtem daně. Jejich odečtením se vám sníží daňový základ, ze kterého se počítá 15% daň z příjmu.Odečitatelné položky blíže charakterizuje zákon o daních z příjmu v §34. Jedná se o položky:Daňové ztrátyVýdaje na realizaci projektů výzkumu a vývojeDaňová ztrátaZtrátou se rozumí stav, kdy naše výdaje přesáhnou příjmy, a to na základě našeho účetnictví či daňové evidence. Z toho plyne, že pokud uplatňujete při svém podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti paušální výdaje, nelze se dostat do ztráty.Abychom mohli uplatnit daňovou ztrátu jako odečitatelnou položku v našem daňovém přiznání, je zapotřebí abych vyplnili zvláštní přílohu. Daňovou evidenci a doklady jsme povinni uschovat.Daňovou ztrátu nelze uplatnit v roce, ve kterém vznikla. Nejdříve ji uplatníme v roce, ve kterém dosáhneme zisku. Není problém ji uplatňovat po částech, pokud ji nevyužijeme celou v jednom roce.Pozor, daňovou ztrátu však nelze uplatňovat po více jak 5 letech následujících po ztrátě.Výdaje na realizaci projektů výzkumu a vývojeVýdaje na realizaci projektů výzkumu a vývoje musí splňovat podmínky jako daňově uznatelné náklady a zároveň na tuto realizaci nebyly poskytnuty dotace ani jiná podpora z veřejných zdrojů.Za splnění zákonných podmínek lze uplatnit tyto odečitatelné položky v 100% výši.

Pokračovat na článek


Daňové přiznání

 31. březen bývá pro mnohé živnostníky a drobné podnikatele datum, které mají ve svých kalendářích červeně tučně vyznačené. Několik dní před ním mívají dokonce noční můry. Ve skutečnosti není daňové přiznání takovým strašákem, jakým se na první pohled zdá být.Tento formulář daňového přiznání vyčísluje naši daňovou povinnost, na základě které odvádíme daň do státního rozpočtu a slouží rovněž pro následné kalkulace našich dalších povinností. Hlavním ukazatelem je daňový základ, na základě kterého se určí výše daně.Daňový základ se zpravidla snižuje o nezdanitelnou část základu daně a odečitatelné položky a poté se zdaní sazbou ve výši 15% u daně z příjmu. Následně můžete uplatnit slevy na dani.Abychom ukázali také druhou stanu mince, některým z vás se jistě podaří, aby vám stát vrátil nějaké peníze.Kdy musíte podávat daňové přiznáníDaňové přiznání musíte podávat v případě, ževaše roční příjmy (předmětem daně z příjmů FO) přesáhly 15 tisíc Kč, pokud se však nejedná o příjmy od daně osvobozené či příjmy, kde je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazbyvaše roční příjmy (předmětem daně z příjmů FO) nepřesáhly 15 tisíc Kč, ale vykazujete daňovou ztrátuvaše příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků (zdrojem ČR) jste měli od více plátců současně a byla z nich stržena záloha na daň (např. dvě současné zaměstnání)chcete uplatnit daňové slevy či zvýhodněníKdy nemusíte podávat daňové přiznáníDaňové přiznání nemusíte podávat, kdyžjste pro vaše příjmy podepsali formulář o prohlášení k dani (růžový) a nemáte jiné příjmy vyšší než 6000,-Kčvaše příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky ze zahraničí jsou vyjmuty ze zdaněníKdy musím odevzdat daňové přiznání?Obecně platí, že máte povinnost doručit daňové přiznání příslušnému finančnímu úřadu do 31.března následujícího kalendářního roku po zdaňovacím období.Pokud vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce (anebo máte povinnost podle zvláštního zákona mít ověřenou účetní uzávěrku auditorem), váš termín pro odevzdání se automaticky posouvá na 30.června následujícího roku po zdaňovacím období.FormulářPokud máte povinnost podávat daňové přiznání, pak je pro vás v každém případě relevantní hlavní tiskopis, který má 4 (A4) strany. Přílohy vyplňujete jen v případě, že vaše příjmy jsou podřaditelné pod uvedené přílohy.Příloha č. 1 | Osoby samostatně výdělečně činnéPřílohu č. 1 vyplňujete v případě, pokud jste měli příjmy z podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti, např.:příjmy z živnostipříjmy ze zemědělského, lesního a vodního hospodářstvípříjmy z podnikání podle zvláštních předpisůpříjmy z podílů společníků veřejné obchodní společnosti či komplementáře komanditní společnostipříjmy z autorských právPříloha č. 2 | Pronájem a ostatní příjmyPříloha č. 2 je pro všechny, kteří měli v příslušném kalendářním roce příjmy z pronájmu anebo měli tzv. ostatní příjmy (příjmy, které nejsou zdaněny podle zvláštních předpisů, příjmy od daně osvobozeny a příjmy vyňaty z předmětu daně).Příloha č.3 | Příjmy za více zdaňovacích období a ze zahraničíPříloha č. 3 zahrnuje obsáhlou problematiku, neboť se jedná o vaše příjmy za více zdaňovacích období a příjmy ze zahraničí. Pakliže si nejste jisti, doporučujeme kontaktovat daňového poradce.Příloha č. 4 | Výpočet daně ze samostatného základu daněPříloha č. 4 by měla zahrnovat vaše příjmy z kapitálového majetku a ostatní příjmy ze zahraničí (které nejsou obsahem Přílohy č. 3), pokud takové máte.Příloha č. 5 | Společné zdanění manželůPřílohu č. 5 pro společné zdanění manželů uplatníte v případě, pokud jste v manželství a vychováváte alespoň jedno dítě.Internetové kalkulačky a další nástrojeMnozí tíhnou k co největšímu usnadnění práce a vyhledávají na internetu rychlé online kalkulačky a další pomocné nástroje, které de facto samy spočítají vaši daňovou povinnost. Rádi bychom však upozornili, že se ve výpočtech mohou objevit chyby (např. chybné zaokrouhlování, které následně negativně ovlivní finální částku), proto doporučujeme si vše raději spočítat a ověřit ručně. Odpovědnost za podané daňové přiznání nesete vždy vy, neboť se to týká vašich peněz a vašich případných problémů s finančním úřadem. Další variantou je využít daňového poradce, díky kterému se navíc váš termín odevzdání daňového přiznání může posunout na 30.červen.

Pokračovat na článek


Paušální výdaje

Paušální výdaje jsou velmi oblíbenou formou uplatňování výdajů v daňovém přiznání. Nutno podotknout, že také nejjednodušší a v mnohých případech dokonce nejvýhodnější. Jedná se o způsob uplatňování svých výdajů stanovenou procentní sazbou ze svých příjmů (40% - 80%).Veškeré podrobnosti najdete v zákoně o daních z příjmů (§7 odst.7 a 8 a §23 odst. 8 písm. b).Výhody uplatňování paušálních výdajů Jednoduchost a efektivnostvýdaje spočítáte procentem ze svých příjmůMinimum úřadovánínemusíte si schovávat dokladynení potřeba vést daňovou evidencivedeme pouze evidenci příjmů a pohledávekJaké jsou procentní sazbyKaždým rokem se výše procentní sazby paušálních nákladů může měnit či se mohou přesouvat jednotlivé činnosti. Proto pečlivě sledujte, zdali ve svém daňovém přiznání uplatňujeme ty správné paušální výdaje.Níže uvedené procentní sazby platí pro zdaňovací období roku 2010:80% z řemeslných živností80% pro příjmy ze zemědělské výroby60% pro příjmy z živností (kromě živností řemeslných)40% pro příjmy OSVČ bez živnosti (samostatně výdělečná činnost) a příjmy z jiného podnikání podle zvláštních právních předpisůNevýhody paušálních výdajůPřestože paušální výdaje jsou velmi lákavým způsobem, jak uplatňovat své náklady, nemusí se vždy jednat o efektivní způsob nakládání s našimi financemi.Mezi nevýhody paušálních nákladů patří zejména:uplatňování nákladů pouze do maximální stanovené výšenemožnost uplatnění nákladů v podobě sociální pojištěnínemožnost uplatnění nákladů v podobě zdravotní pojištěníPakliže jsou vaše výdaje vyšší než zákonem stanovená hranice paušálních, pak rozhodně stojí za to, uvažovat nad přechodem na uplatňování výdajů podle skutečnosti. Samozřejmě to obnáší více papírování, nicméně na druhou stranu vám to může přinést nemalé peníze.Plátce DPH může uplatnit paušální nákladyJako plátci DPH můžete uplatňovat ve svém daňovém přiznání paušální náklady. Jste zároveň s tím povinni vést evidenci pro účely DPH a archivovat všechny daňové doklady.Paušální výdaje na autoVíte, že bez problému uplatníte paušální výdaje na dopravu? Můžeme využít až 5000,-Kč měsíčně na jedno vozidlo, v případě využívání pro soukromou potřebu pouze 4000,-Kč). Důležitou poznámkou je, že auto nesmíme přenechat k užití jiné osobě než svému zaměstnanci. Paušální výdaje na automobil nezakládají povinnost vést knihu jízd.Pozor, za vozidlo, pro které uplatňujete paušální výdaje, je nutné platit silniční daň (vč. záloh během roku) .Kombinace paušálních výdajůObecný pravidlem je: „Nemůžete kombinovat.“ Co to znamená a existují výjimky?Je zakázánoNemůžete kombinovat pro své výdaje v daňovém přiznání různé druhy uplatňování výdajů. Buď si generálně pro jedno zdaňovací období (kalendářní rok) zvolíte paušální výdaje anebo výdaje podle skutečnosti.Je povolenoMáte-li více příjmů, které spadají do rozličných kategorií, není problém pro každý z nich uplatnit jiný druh procentní sazby.Máte-li příjmy z pronájmu, lze pro tyto příjmy zahrnout do jiného způsobu uplatnění výdajů, resp. v našem případě při obecném uplatnění paušálních výdajů by to byly výdaje podle skutečnosti.

Pokračovat na článek