Koheze: Tajemství pevných chemických vazeb, které spojují molekuly dohromady

Koheze

Úvod:

Koheze je druh chemické vazby, která spojuje atomy ve sloučenině dohromady. Tato vazba je klíčová pro stabilitu a strukturu molekul, stejně jako pro mnoho fyzikálních a chemických vlastností látek. V tomto článku se budeme zabývat kohezí jako celkovým konceptem a podrobněji se podíváme na jednotlivé typy koheze a jejich vlastnosti.

Historie objevu koheze

Historie objevu koheze se datuje do 18. století, kdy chemici začali zkoumat vlastnosti látek a jejich interakce. První zmínka o kohezi pochází od britského chemika Williama Cullena, který ji popsal jako schopnost látek se soudržet a tvořit pevné struktury.

Ve 20. století byla koheze studována podrobněji a objeveny další druhy této chemické vazby. Dnes je koheze důležitým pojmem jak v chemii, tak v různých vědních oborech, například fyzice nebo biologii.

Výzkum koheze umožnil nejen lepší porozumění fyzikálním a chemickým procesům, ale také rozvoj nových materiálů a technologií, jako jsou adheziva, povlaky a lepidla. Koheze se stala klíčovým faktorem při navrhování nových materiálů s požadovanými vlastnostmi pro různá průmyslová odvětví.

Dnes máme velké množství znalostí o kohezi a jejím chování, což nám umožňuje lépe rozumět světu kolem nás i přispívá k inovacím ve mnoha oblastech lidské činnosti.

Definice koheze

Definice koheze: Chemická vazba mezi molekulami stejného typu, která je způsobena silami přitažlivosti mezi atomovými jádry a elektrony. Koheze se projevuje vzájemnou přilnavostí molekul a je zodpovědná za fyzikální vlastnosti látek jako viskozitu, povrchové napětí a tuhost.

Rozdíly mezi kohezí a adhezí

Koheze a adheze jsou dva pojmy, které se v chemii často používají a mohou být snadno zaměňovány. Nicméně, mají zcela odlišné významy a principy.

Koheze je specifický typ chemické vazby mezi dvěma atomy (nebo molekulami), který spojuje atomy stejného druhu. Tento druh vazby vzniká při sdílení elektronů mezi atomy, čímž vzniká silná přitažlivost mezi nimi. Koheze tedy umožňuje atomům "držet pohromadě" a tvořit tak molekuly.

Na druhé straně adheze se týká přitažlivosti mezi různými typy atomů (nebo molekulami). Jedním z nejznámějších příkladů adheze je přilepení papíru na stěnu pomocí lepidla - papír se přilepí ke stěně díky adhezním silám mezi papírem a lepidlem.

Takže i když jsou koheze a adheze oba důležité pojmy spojené s interakcemi atomů a molekul, rozdíly mezi nimi jsou velmi zásadní.

Druhy koheze

Druhy koheze: Přehled nejčastějších typů chemických vazeb.

- Van der Waalsova koheze

Van der Waalsova koheze je jeden z druhů chemických vazeb, které se vyskytují mezi molekulami. Tento typ koheze je založen na dočasné interakci elektrických polí molekul a označuje se jako tzv. slabá interakce. Van der Waalsova koheze má velký vliv například na fyzikální vlastnosti látek, jako je tání, var a rozpustnost. Jeho důležitost při studiu biologických molekul, jako jsou proteiny nebo DNA, je také nesmírná.

- Dipólová koheze

Dipólová koheze je jedním z druhů chemické vazby mezi molekulami. Tento typ koheze spočívá v přitahování dipólu jedné molekuly k druhému dipólovému momentu jiné molekuly. Dipól je obecně definován jako asymetrický objekt s nesouměrným rozdělením elektrického náboje, který vytváří polarity na opačných koncích molekuly. Díky této dipólové polaritě dochází k přitahování opačných nábojů a tím k pevnější vazbě mezi dvěma molekulami. V praxi se tento druh koheze nejčastěji objevuje u nepolárních látek rozpuštěných ve vodě, což umožňuje snadné smíšení a homogenizaci látek s různými polaritami.

- Vodíková koheze

Vodíková koheze představuje jednu z nejdůležitějších forem chemické vazby. Jedná se o druh mezimolekulární vazby, která vzniká mezi dvěma atomy, kdy jeden z nich je atomem vodíku. Vzhledem k malému rozměru atomu vodíku a jeho nedisponování elektrony srovnatelnými s ostatními prvky, má tendenci tvořit asymetrickou polaritu molekul, což umožňuje jejich navázání na další molekuly prostřednictvím vodíkových můstků. V důsledku toho má vodíková koheze obrovský vliv na fyzikální a chemické chování látek, jako jsou například bílkoviny a DNA molekuly.

- Kovová koheze

Kovová koheze je jedním ze základních druhů chemických vazeb, které jsou charakteristické pro kovy. Tato silná vazba spojuje atomy kovů do krystalických struktur, což dává kovům mnoho unikátních vlastností jako jsou pevnost, tavicí a varné teploty a elektrická vodivost. Kovová koheze hraje klíčovou roli ve výrobě kovových materiálů, jako jsou ocel, hliník nebo měď. Tyto materiály mají široké uplatnění ve stavebnictví, dopravě či elektronice. Bez kovové koheze by moderní technologie nemohly existovat.

- Iontová koheze

Iontová koheze je jedním ze druhů chemických vazeb, které vznikají mezi ionty. Tyto ionty jsou nabité částice, které mají tendenci se přitahovat ke svým opačně nabitému protějšku. Tento druh koheze je velmi silný, což z něj dělá klíčový prvek v mnoha živých i neživých systémech. Mezi příklady iontové koheze patří například krystalické soli, minerály a biologicky aktivní látky jako jsou enzymy nebo hormony.

Využití koheze v praxi

Koheze je důležitým pojmem v oblasti chemie a má významnou roli i v praxi. Využití koheze se může projevit například při konstrukci nových materiálů s požadovanými fyzikálními vlastnostmi, jako je pevnost, flexibilita nebo odolnost vůči povětrnostním podmínkám. Dalším místem, kde se uplatňuje koheze, je farmacie - některé léky mají tuto chemickou vazbu mezi molekulami a díky tomu jsou účinné proti konkrétním nemocem. Koheze se také používá při konstruování nanotechnologií nebo při tvorbě adhezivních materiálů. V praxi tak lze kohezi nalézt na mnoha místech a její správné využití umožňuje dosažení požadovaných cílů a zlepšení kvality výsledných produktů.

Závěr: Koheze - důležitá vlastnost chemických vazeb

Koheze je jedním ze základních charakteristik chemických vazeb. Tento termín označuje schopnost molekul nebo atomů spojovat se a držet pohromadě. Díky kohezi dochází k tvorbě různých sloučenin, které jsou klíčové pro fungování živých organismů i pro rozvoj technologií.

V praxi se setkáváme s různými druhy kohezivních sil, například s molekulárními silami nebo Van der Waalsovými silami. Tyto síly jsou odpovědné za to, že pevné látky mají určitou strukturu a objem, kapaliny mohou utéct z nádob anebo nastane adheze mezi dvěma tělesy.

Vzhledem k tomu, jak zásadní role koheze hraje v celém spektru fyzikálních i biologických procesů, je její studium velice důležité pro pochopení světa kolem nás.

Publikováno: 09. 05. 2023

Kategorie: vzdělání

Autor: Isolda Čadková

Tagy: koheze | druh chemické vazby