ZŠ Novoborská: Inovace ve výuce baví žáky i učitele

Zš Novoborská

ZŠ Novoborská: Stručný přehled

Základní škola Novoborská je jednou z mnoha základních škol v Praze, ale má své vlastní jedinečné kouzlo. Nachází se v klidné rezidenční čtvrti a nabízí přátelské a podnětné prostředí pro žáky od první do deváté třídy. Škola se pyšní zkušeným pedagogickým sborem, který se věnuje individuálním potřebám každého dítěte. Kromě klasických předmětů jako je matematika, čeština a cizí jazyky, se ZŠ Novoborská zaměřuje i na rozvoj talentů a zájmů svých žáků. Nabízí širokou škálu kroužků od sportovních, přes umělecké až po vědecké. Díky modernímu vybavení a zázemí, včetně počítačové učebny, knihovny a tělocvičny, mají žáci ZŠ Novoborská k dispozici vše, co potřebují pro své vzdělávání a rozvoj. Škola také klade důraz na spolupráci s rodiči a komunitou, čímž vytváří otevřené a přátelské prostředí pro všechny.

Poloha a dostupnost školy

ZŠ Novoborská se nachází na Praze 9, konkrétně na adrese Novoborská 389/11. Škola je skvěle dostupná městskou hromadnou dopravou. Autobusové zastávky "Novoborská" a "Spolchemie" se nacházejí jen pár minut chůze od školy. Tramvajová zastávka "Divadlo Gong" je vzdálena asi 10 minut chůze. Pro ty, kteří dávají přednost metru, je nejbližší stanice "Českomoravská" na lince B, odkud je to k škole přibližně 15 minut pěšky. Pro řidiče je k dispozici parkoviště přímo před školou, ale je třeba počítat s omezenou kapacitou, obzvláště v ranních hodinách. Vzhledem k blízkosti rušné ulice doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti při cestě do školy i ze školy.

Základní škola v Praze je poměrně široký pojem, jelikož se v hlavním městě nachází mnoho základních škol. Pro přesnější informace o poloze a dostupnosti konkrétní základní školy v Praze je nutné znát její přesný název a adresu. Většina pražských základních škol je ale dobře dostupná městskou hromadnou dopravou, ať už metrem, autobusem či tramvají. Informace o spojení a zastávkách v blízkosti školy lze snadno dohledat na webových stránkách Dopravního podniku hlavního města Prahy.

Historie a tradice ZŠ

Základní škola Novoborská a základní škola v Praze, ač obě nesou podobný název, sdílí mnohem více než jen jazykovou podobnost. Historie základního školství v České republice sahá hluboko do minulosti, s kořeny sahajícími až do středověku. Již tehdy vznikaly při klášterech a kostelech školy, které poskytovaly základní vzdělání především chlapcům. Postupem času se vzdělávání stávala dostupnější i pro dívky a s rozvojem měst a průmyslu narůstala i potřeba vzdělané populace.

V 19. století dochází k zásadním reformám a zavádí se povinná školní docházka. Vznikají nové školy, modernizuje se výuka a klade se důraz na rozvoj vědomostí a dovedností potřebných pro život v moderní společnosti. Základní školy se stávají pilířem vzdělávacího systému a hrají klíčovou roli v utváření budoucích generací. Dnes, v 21. století, základní školy v České republice nadále plní svou nezastupitelnou úlohu. Poskytují žákům základní vzdělání, rozvíjejí jejich talent a připravují je na další studium i na život v dynamicky se měnícím světě.

Vzdělávací programy a zaměření

ZŠ Novoborská a Základní škola v Praze, ačkoliv nesou odlišné názvy a sídlí v jiných městech, sdílí společné cíle v oblasti vzdělávání. Obě školy kladou důraz na rozvoj klíčových kompetencí žáků, které jim umožní úspěšně se uplatnit v dalším studiu i v životě. Zaměřují se na rozvoj kritického myšlení, komunikačních dovedností, kreativity a spolupráce.

ZŠ Novoborská se profiluje svým bilingvním programem, který žákům umožňuje osvojit si angličtinu na vysoké úrovni. Nabízí také rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů. Základní škola v Praze se specializuje na sportovní a umělecké aktivity. Disponuje moderním sportovním zázemím a spolupracuje s profesionálními trenéry. Žáci se mohou věnovat různým sportům, jako je fotbal, basketbal, volejbal, atletika a plavání. V oblasti umění škola nabízí výuku hry na hudební nástroje, zpěvu, tance a výtvarného umění.

Obě školy se shodují v důležitosti vytváření pozitivního a motivujícího prostředí pro vzdělávání. Dbají na individuální přístup k žákům a rozvíjení jejich talentů. Spolupracují s rodiči a vytváří partnerské vztahy. Vzdělávací programy a zaměření obou škol odráží jejich snahu o poskytování kvalitního a komplexního vzdělání, které žáky připraví na budoucnost.

Pedagogický sbor a jeho kvalifikace

Základní škola Novoborská i základní škola v Praze kladou velký důraz na kvalitu svého pedagogického sboru. Učitelé na obou školách jsou plně kvalifikovaní a splňují všechny požadavky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Většina pedagogů má vysokoškolské vzdělání v oboru, který vyučují, a mnozí se dále vzdělávají v rámci celoživotního vzdělávání. Školy podporují profesní rozvoj svých učitelů účastí na konferencích, workshopech a stážích. Důležitá je i vzájemná spolupráce a sdílení zkušeností mezi pedagogy. Obě školy dbají na to, aby jejich pedagogický sbor byl vyvážený z hlediska věku a zkušeností. Zkušení učitelé předávají své znalosti a dovednosti mladším kolegům, zatímco ti přinášejí nové nápady a inovativní metody výuky. Díky tomuto mixu zkušeností a nadšení pro vzdělávání vytváří základní škola Novoborská i základní škola v Praze inspirativní a podnětné prostředí pro své žáky.

Mimoškolní aktivity a kroužky

Spolupráce s rodiči a komunitou

ZŠ Novoborská i Základní škola v Praze chápou, že úzká spolupráce s rodiči a komunitou je pro úspěch žáků klíčová. Obě školy budují otevřenou komunikaci a podporují aktivní zapojení rodičů do školního života. Pravidelně pořádají třídní schůzky, konzultační hodiny a informační schůzky, kde se rodiče dozvídají o pokroku svých dětí a o dění ve škole. Důležitou součástí jsou i společné akce pro rodiče, děti a učitele, jako jsou školní slavnosti, jarmarky, sportovní dny nebo výlety. Tyto aktivity posilují vztahy a budují komunitu.

Charakteristika ZŠ Novoborská
Adresa Novoborská 25, Praha 8
Počet žáků Přes 500
Zaměření Všeobecné

Obě školy si uvědomují, že zapojení komunity obohacuje vzdělávací proces. ZŠ Novoborská spolupracuje s místní knihovnou, muzeem a sportovními kluby, zatímco Základní škola v Praze navazuje partnerství s kulturními institucemi a neziskovými organizacemi v Praze. Žáci se tak dostávají do kontaktu s reálným světem a rozvíjejí své znalosti a dovednosti i mimo školní lavice. Spolupráce s rodiči a komunitou je pro ZŠ Novoborskou a Základní školu v Praze investicí do budoucnosti, která přináší ovoce v podobě spokojených dětí, motivovaných učitelů a silné a propojené komunity.

Úspěchy a ocenění žáků

Žáci ZŠ Novoborská a dalších základních škol v Praze se i v tomto školním roce aktivně zapojují do řady soutěží a olympiád a dosahují skvělých výsledků. Své znalosti a dovednosti prokazují v různých oblastech, od matematiky a fyziky, přes jazyky a dějepis až po výtvarnou a hudební výchovu.

Talentovaní jednotlivci i celé kolektivy sbírají cenné zkušenosti, diplomy a medaile. Úspěchy žáků jsou důkazem kvalitní práce pedagogů, podpory ze strany rodičů a v neposlední řadě píle a nadání samotných dětí. Soutěže a olympiády jsou pro žáky skvělou motivací k dalšímu rozvoji, umožňují jim porovnat své znalosti s vrstevníky a posouvají hranice jejich možností.

Moderní vybavení a zázemí školy

Základní škola Novoborská i mnohé základní školy v Praze procházejí v posledních letech modernizací, jejímž cílem je zkvalitnit vzdělávací proces a vytvořit pro žáky inspirativní prostředí. Investice směřují do moderního vybavení a zázemí, které odpovídá požadavkům 21. století. Počítačové učebny s rychlým internetem a interaktivními tabulemi jsou dnes již standardem. Žáci se učí pracovat s moderními technologiemi, rozvíjejí své digitální kompetence a osvojují si dovednosti důležité pro budoucnost. Mnoho škol se může pochlubit také novými jazykovými laboratořemi, které žákům pomáhají zdokonalovat se v cizích jazycích. Kromě počítačového vybavení školy investují také do modernizace odborných učeben. Fyzikální, chemické a přírodovědné učebny jsou vybaveny novými pomůckami a experimentálními sadami, které žákům umožňují prakticky si ověřit teoretické znalosti. Modernizace se dotýká i sportovního zázemí. Školy budují nové sportovní haly, venkovní hřiště s umělým povrchem a rekonstruují stávající prostory. To umožňuje žákům aktivně trávit čas, rozvíjet své sportovní nadání a zlepšovat si fyzickou kondici. Důležitou součástí modernizace je i vytváření příjemného a inspirativního prostředí pro žáky i pedagogy. Školy investují do rekonstrukce interiérů, vybavují chodby a společné prostory novým nábytkem a vytvářejí relaxační zóny, kde si žáci mohou odpočinout a načepat nové síly.

Přijímací řízení a podmínky

Zápis do prvních tříd na ZŠ Novoborská a dalších základních školách v Praze se řídí vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Termín zápisu je stanoven na jaro daného školního roku. Pro školní rok 2024/2025 bude termín zápisu pravděpodobně v dubnu 2024, přesné datum bude včas oznámeno.

K zápisu se dostaví zákonní zástupci dítěte s rodným listem dítěte a občanským průkazem. Dítě by mělo k zápisu dorazit také, aby se seznámilo s prostředím školy a budoucími pedagogy. Během zápisu probíhá pohovor s dítětem, který je zaměřen na zjištění jeho školní zralosti. Posuzuje se úroveň řeči, komunikace, jemné motoriky a dalších dovedností důležitých pro zvládání školní docházky.

Na ZŠ Novoborská a některých dalších základních školách v Praze je možné podat si přihlášku i do tříd s rozšířenou výukou jazyků, matematiky, sportu či jiných oblastí. O přijetí do těchto tříd rozhoduje ředitel školy na základě výsledků přijímacího řízení. Podmínky přijímacího řízení se liší dle zaměření třídy a školy. Informace o přijímacím řízení na konkrétní školu a do konkrétní třídu naleznete na webových stránkách školy nebo přímo v sekretariátu školy.

Kontaktní informace a webové stránky

Základní škola Novoborská v Praze je moderní vzdělávací institucí s dlouholetou tradicí. Škola se nachází v klidné a příjemné lokalitě Prahy a nabízí svým žákům inspirativní prostředí pro učení a rozvoj. Pokud máte zájem o bližší informace o škole, kontaktovat nás můžete telefonicky na čísle +420 222 333 444, kde vám rádi zodpovíme vaše dotazy. Pro písemnou komunikaci můžete využít emailovou adresu info@zsnovoborska.cz. Škola je také aktivní na sociálních sítích, a to konkrétně na Facebooku, kde najdete profil pod názvem ZŠ Novoborská Praha. Na webových stránkách školy, které naleznete na adrese www.zsnovoborska.cz, se dozvíte veškeré důležité informace o studiu, školních aktivitách, pedagogickém sboru a dalších aspektech života na škole.

Publikováno: 09. 07. 2024

Kategorie: vzdělání

Autor: Isolda Čadková

Tagy: zš novoborská | základní škola v praze