Proč usilovat o normu ISO 45001?

Certifikát ISO 45001 není pouze formální ocenění, ale především závazek organizace k dodržování bezpečnostních standardů a ochraně zdraví zaměstnanců. Tato norma nahradila předchozí OHSAH 18001 a poskytuje rámcovou strukturu pro systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), a to bez ohledu na velikost, typ či odvětví společnosti. Co byste měli vědět, pokud se chystáte zavést normy ISO?

Pro koho je certifikát ISO 45001 vhodný?

Kdo může získat ISO 45001? Certifikace je dostupná pro všechny organizace, a to bez ohledu na jejich rozsah či obor činnosti. Zásadní je projevit skutečný zájem o implementaci a udržení systému BOZP. Získání certifikátu vyžaduje plné dodržování všech požadavků normy, což zahrnuje pečlivou analýzu rizik a příležitostí v oblasti BOZP.

V čem spočívá praktický přínos ISO 45001?

Implementace normy ISO 45001 přináší organizacím mnoho praktických výhod v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jedním z hlavních benefitů je schopnost prokázat plnění zákonných požadavků v dané oblasti. Díky přijetí této normy mohou organizace snadněji sledovat a dokumentovat své dodržování legislativy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což může eliminovat rizika spojená s neplněním předpisů a přináší větší právní jistotu.

Dalším důležitým aspektem je minimalizace rizik ohrožujících bezpečnost a zdraví pracovníků. Implementace normy ISO 45001 vyžaduje systematický přístup k identifikaci a hodnocení rizik, což umožňuje organizacím aktivně přistupovat k prevenci pracovních nehod a nemocí spojených s prací. Tím dochází k vytváření bezpečnějšího pracovního prostředí a ke snižování nebezpečí pro zdraví zaměstnanců.

Dalším benefitem je zlepšení vztahů s pracovníky, veřejností a orgány státní zprávy. Organizace, které investují do implementace normy ISO 45001, posílají jasný signál o svém závazku k bezpečnosti a ochraně zdraví pracovníků. To obvykle vede ke zvýšené důvěře jak mezi zaměstnanci, tak i veřejností a vládními institucemi. Díky tomu se může zlepšit celková firemní image a reputace.

A konečně fakt, že norma ISO 45001 poskytuje efektivní systém reagující na změny v právních předpisech. Dynamika legislativy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyžaduje pružnost a schopnost rychle reagovat na nové požadavky. Implementace této normy umožňuje organizacím rychleji a účinněji reagovat na legislativní změny a udržovat své postavení v souladu se stále se měnícím právním prostředím.

Prvním krokem je analýza rizik a příležitostí

Úspěšné implementaci ISO 45001 předchází důkladná analýza rizik a příležitostí. Tímto způsobem organizace minimalizuje riziko incidentů, pracovních úrazů a poškození zdraví zaměstnanců. Předchází se tak nejen lidským tragédiím, ale i finančním a právním důsledkům spojeným s nesprávným řízením BOZP.

Významným aspektem je však neustálé sledování a zlepšování systému BOZP i po získání certifikátu. Certifikace není konečným cílem, ale spíše začátkem cesty k neustálému zvyšování standardů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Kdo certifikáty uděluje?

Bez ohledu na oblast vašeho podnikání můžete oslovit oborníky ze společnosti TSÜ. Více informací najdete na stránkách tsu.cz. Získání certifikátu představuje investicí do bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro všechny zaměstnance.

Publikováno: 19. 01. 2024 / Aktualizováno: 22. 01. 2024

Kategorie: podnikání

Autor: Aneta Svobodová