Veřejná obchodní společnost

Obecná charakteristika Veřejná obchodní společnost (VOS) je typickým příkladem osobní společnosti. Musí být založena vždy za účelem podnikání, a to alespoň dvěma osobami (FO či PO), kteří ručí za závazky společně a nerozdílně. Osobní účast společníků Vklady ..

Občanské sdružení jako nezisková organizace

Obecná charakteristika Občanské sdružení představuje velmi rozšířenou formu nevládní neziskové organizace. Na základě informací Ministerstva vnitra je v ČR registrováno více jak 78 tisíc občanských sdružení. Účel sdružení: sdílení společných zájmů (sportovní ..

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)

Osoba samostatně výdělečně činná je fyzická osoba, která má příjmy z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti. Příjmy OSVČ Příjmy z podnikání příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství příjmy ze živnosti příjmy z jiného ..

Podnikání studentů

Právní rámec podnikání stanoví, že v okamžiku nabytí 18 let si můžeme začít vydělávat jako osoba samostatně činná (OSVČ) a de facto tak zahájit naše podnikání. Samotná příprava a úřadování (deadliny) probíhá v případě studenta úplně stejně jako u ostatních ..

Dohoda o provedení práce

Podstata dohody o provedení práce Dohoda o provedení práce se uzavírá na provedení konkrétního úkonu, předmět činnosti zaměstnance je tedy vymezen individuálně a dohoda vždy směřuje k výsledku práce. Na rozdíl od dohody o pracovní činnosti není jejím charakteristickým ..

Dohoda o pracovní činnosti

Podstata dohody o pracovní činnosti Dohoda o pracovní činnosti se uzavírá pro opakující se činnosti určené druhově, tak jako je tomu u pracovní smlouvy. Zákonné limity Na základě této dohody je možné vykonávat práci v rozsahu nepřekračujícím polovinu stanovené týdenní ..

Práce na dohodu

Prací na dohodu označujeme legální pojem dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zákoník práce umožňuje uzavřít smluvní vztah mezi vámi a zaměstnavatelem ve dvou podobách. Dohoda o provedení práce Dohoda o pracovní činnosti Společné znaky Obě dohody jsou výrazem ..

Seznam živností

Obory činností náležející do živnosti volné, jak je uvádí Příloha č. 4 Živnostenského zákona. 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost2. Činnost odborného lesního hospodáře3. Vyhotovování lesních hospodářských ..

Bezúhonnost

Živnostenský zákon stanovuje tzv. všeobecné podmínky pro provozování živnosti. Chcete-li podnikat na živnostenký list, musíte splnit všechny tyto podmínky: Dosažení věku 18 let Způsobilost k právním úkonům Bezúhonnost Speciální bezúhonnost v živnostenském podnikání Za ..

Zakládáme živnost

Pro založení živnosti je třeba uvážit, která živnost bude nejvhodnější pro vaše podnikání, jak z hlediska potřeb, tak z hlediska zákonných požadavků. Druhy živností Živnosti ohlašovací Živností volné (Příloha č. 4) Živností řemeslné (Příloha č. 1) Živností ..

OSVČ bez živnosti

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) je osobou, která má příjem z podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti. Jedná se o pojem, který je relevantní pro úřady, správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Samostatně výdělečnou osobou bez ..

Jak vybrat právní formu

Podnikání v obecném jazyku neznamená totéž jako v právním slova smyslu, proto bychom si nejprve měli ujasnit, zda naše plánovaná činnost splňuje podmínky podnikání, jak je stanovuje zákon. Co je to podnikání Obchodní zákoník již v obecných ustanovení definuje podnikání ..