Daň z příjmu FO

Kdo platí daň z příjmu FO Rezidenti Daň z příjmu fyzických osob platí: občané s trvalým pobytem na území České republiky občané, kteří se na území České republiky zdržují alespoň 183 dní v roce Tato daň se vypočítává jak z tuzemských tak zahraničních příjmů. ..

Přehled příjmů OSVČ

Přehledy o platbě pojištění OSVČ Na základě registrace jako OSVČ vám vznikla povinnost každoročně podávat OSSZ – správě sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok (celkem tedy dva). Tiskopisy a formuláře ..

Zálohy zdravotního pojištění

Placení záloh (resp. měsíční úhrady zdravotního pojištění vs. souhrnná platba zdravotního po konci roku) se liší od typu naší samostatně výdělečné činnosti. hlavní příjem vedlejší příjem pojistné platí stát Zálohy jsou splatné 8. den následujícího měsíce, ..

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění je zákonným pojištěním, je jím hrazena zdravotní péče poskytovaná pojištěncům. Rozsah, podmínky, výše pojistného, penále, způsob placení, evidence a další je upraveno ve dvou níže uvedených zákonech. Musím platit zdravotní pojištění? ..

Zálohy sociálního pojištění

Zálohy na sociálním pojištění musíme platit měsíčně, a to v takové výši, v jaké to stanoví náš poslední odevzdaný Přehled. Minimálně vždy musíme dodržovat státem stanovenou minimální hranici. Minimální hranici záloh platíte: v první roce podnikání (nemáte ..

Sociální pojištění

Sociální pojištění je složeno ze tří složek: pojistného na důchodové zabezpečení příspěvku na politiku zaměstnanosti nemocenského pojištění (není povinné pro OSVČ) Odlišné kategorie OSVČ s hlavní činností Sociální pojištění odvádíte každý měsíc, a to i ..

Pojištění

Další povinností osoby samostatně výdělečně činné je platba pojistného, a to v lepším případě jednou ročně. Ve většině případů se však nevyhnete měsíčním pravidelným odvodům, jejichž výše se stanoví na základě podaného Přehledu příjmů OSVČ. Pojištění ..

Družstvo

Obecná charakteristika Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které bylo založeno za účelem podnikání anebo zajišťování hospodářských či jiných potřeb svých členů. Pozor, družstvo nelze založit k podpoře obecně prospěšných aktivit. Družstvo je vždy ..

Akciová společnost

Obecná charakteristika Akciová společnost je ideálním případem ryze kapitálové společnosti. Typická majetková účast společníků Společníci nejsou povinni k osobní účasti (investorský vztah) Zákonem vymezená soustava orgánů Společníci povinni vložit majetkový vklad ..

Společnost s ručením omezeným

Obecná charakteristika Společnost s ručením omezeným je příkladem kapitálové společnosti. V některých případech může být založena i k nepodnikatelskému účelu, avšak stále zůstává podnikatelem. Společníci ručí společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených ..

Komanditní společnost

Obecná charakteristika Komanditní společnost (KS) je příkladem osobní společnosti s prvky společnosti kapitálovými. Může být založena opět pouze k podnikatelským účelům. Pro vznik KS jsou nezbytní min. dva společníci: Komplementáři Komanditisté Postavení ..