72ZOBRAZENÍ

Založení společnosti s ručením omezením (dále s.r.o.) vyžaduje trpělivost při vyřizování náležitostí na úřadech a také kratší studium nutných právních předpisů. Následující návod by Vám měl alespoň z části nepříjemnou administrativu ulehčit.Nejprve si přehledně shrňme, jaké úkony je nezbytné pro založení „eseróčka“ provést:

 1. 1. Uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu.
 2. 2. Složení základního jmění společnosti, nebo jeho části.
 3. 3. Získání živnostenských oprávnění (živnostenských listů atp.).
 4. 4. Zápis společnosti do obchodního rejstříku.
 5. 5. Registrace společnosti u finančního úřadu.

Uzavření společenské smlouvy

První krok je samozřejmě ten nejzásadnější, jelikož po vyhotovení a podpisu smlouvy je s.r.o. založeno. V této chvíli je důležité rozlišovat pojem „založit“ od pojmu „vznik společnosti“, protože ta ještě podepsáním smlouvy fakticky nevznikne. Dle § 57 obchodního zákona si musíte nechat smlouvu sepsat formou notářského zápisu. Ten Vás vyjde na 2 až 3 tisíce korun. Společenská smlouva musí obsahovat:

 1. a. firmu a sídlo společnosti,
 2. b. určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby,
 3. c. předmět podnikání (činnosti),
 4. d. výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splácení vkladu,
 5. e. jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti,
 6. f. jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje,
 7. g. určení správce vkladu,
 8. h. jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník.

Složení vkladů

Standardním postupem, který také nejvíce uznává rejstříkový soud, je založení nového bankovního účtu na jméno správce vkladů a složení vkladů na tento účet. Banka pak na vyžádání vydá potvrzení o složení vkladů a potvrdí i jeho výši. To pak slouží jako jeden ze zakladatelských dokumentů a je potřebné při podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Vznikem společnosti (tedy zápisem do obchodního rejstříku) se stávají vklady majetkem společnosti a může s nimi volně disponovat.

Získání živnostenských listů

Ohlášení živnosti provádí právnická osoba na místně příslušném živnostenském úřadě, tím je zpravidla živnostenský odbor na městském úřadě. Za vydání živnostenského listu je každá společnost povinna zaplatit správní poplatek, ten musí být zaplacen před podáním ohlášení živnosti. Výše poplatku je tisíc korun za každý živnostenský list. V případě provozování živnosti průmyslovým způsobem činní tento poplatek deset tisíc korun.

Návrh na zápis do obchodního rejstříku

Návrh na zápis do obchodního rejstříku si podáte u příslušného rejstříkového soudu. Podepisují ho všichni jednatelé a podpisy musí být úředně ověřeny. Nově jsou k dispozici předepsané oficiální formuláře, které si můžete stáhnout na adrese www.justice.cz.

Jako přílohy se k návrhu přikládají:
za společnost:

 1. a. společenská smlouva nebo zakladatelská listina,
 2. b. oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenské listy atp.),
 3. c. listina osvědčující právní důvod užívání místností, a to výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k prostorám, do nichž společnost umístila své sídlo, a pokud není vlastníkem, souhlas (spolu)vlastníka těchto prostor, nebo správce zmocněného k udělení souhlasu s umístěním sídla a zmocnění tohoto správce.
 4. d. doklad(y) o splnění vkladové povinnosti (potvrzení správce vkladů/banky, posudky znalců, atp.),

za každého jednatele:

 1. a. výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad státu, jehož je jednatel občanem, vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem. Jestliže tento stát příslušný výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává, předloží se čestné prohlášení učiněné jednatelem před notářem nebo orgánem členského státu Evropské unie, jehož je občanem, nebo členského státu Evropské unie posledního pobytu),
 2. b. čestné prohlášení jednatele, že je plně způsobilý k právním úkonům,
 3. c. čestné prohlášení, že splňuje podmínky provozování živnosti podle § 6 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a nenastala u něho skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle § 8 zák.č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,
 4. d. čestné prohlášení, že splňuje podmínky podle § 38l obchodního zákoníku

Zápis společnosti do obchodního rejstříku

Teprve nyní fakticky vzniká Vaše společnost. Bohužel se na zápis do obchodního rejstříku čeká až půl roku – záleží na rejstříkovém soudu. Ve chvíli, kdy do ruky dostanete doporučený dopis „Rozhodnutí o zápisu“ vzniká společnost s ručením omezením a Vám tímto dnem rovněž vznikne povinnost vést podvojné účetnictví.

Registrace společnosti u finančních úřadů

To je Vaše další povinnost. Registrujte se u místně příslušného úřadu.
Jestliže jste dočetli až sem, doufáme, že pro Vás bude nutné papírování při zakládání s.r.o. o něco snazší. 
Notářská komora České republiky
Adresář živnostenských úřadů
Finanční úřady - územní pracoviště
Pro doplnění je ještě třeba uvést, že lze využít služeb různých poradenských firem anebo koupit rovnou už předzaložené, tzv. ready made společnosti. Časové náklady jsou v takovém případě samozřejmě minimální, o to větší však budou náklady finanční.