29ZOBRAZENÍ

Zálohy na sociálním pojištění musíme platit měsíčně, a to v takové výši, v jaké to stanoví náš poslední odevzdaný Přehled. Minimálně vždy musíme dodržovat státem stanovenou minimální hranici.

 

Minimální hranici záloh platíte:

  • v první roce podnikání (nemáte odevzdaný Přehled)
  • v případě, že v přehledu vyšla nižší záloha

Výše minimálních záloh

Výše minimálních záloh na sociálním pojištění závisí na tom, zda naše podnikání je hlavní činností či činností vedlejší.

  • pro hlavní činnost (2.polovina 2011) je stanoveno 1807,- Kč měsíčně
  • pro vedlejší činnost (2.polovina 2011) to je stanoveno 723,- Kč

Splatnost záloh

Splatnost záloh je nejpozději do 20tého dne následujícího měsíce. Pozor, nestačí 20tý den peníze odeslat, platba musí být v tento den již připsána na účtu (obecné doporučení je posílat 3 pracovní dny před splatností).

Kdy neplatíte zálohy

OSVČ, které jsou v zaměstnaneckém poměru, kde již zaměstnavatel hradí pojištění z minimálního vyměřovacího základu, nemusí povinně platit zálohy. Praxe však ukazuje, že zálohy jsou výhodné v souvislosti s rovnoměrnou distribucí finančních prostředků v průběhu celého roku.

Zálohy na sociální pojištění také neplatíte:

  • jako OSVČ s vedlejší činností
  • váš zisk v předešlém roce byl nižší než stanovená hranice 
  • nepřihlásili jste se k zálohám dobrovolně

OSVČ s hlavní vs. vedlejší činností

Obecně je každý brán jako OSVČ s hlavní činností. Pokud chcete, aby vaše činnost byla braná jako vedlejší, musíte OSSZ doložit splnění alespoň jedné ze zákonných podmínek, např. doložit, že jste nezaopatřené dítě (do 26let pokud se soustavně připravujete na budoucí povolání, tj. studujete).

Zálohy na nemocenské pojištění

Zálohy na nemocenské pojištění jako OSVČ platit nemusíte, jedná se o dobrovolnou část sociálního pojištění.
Dobrovolné přihlášení se k sociálnímu pojištění má de facto částečný význam pro zvýšení důchodu.