35ZOBRAZENÍ

Přehledy o platbě pojištění OSVČ

Na základě registrace jako OSVČ vám vznikla povinnost každoročně podávat OSSZ – správě sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok (celkem tedy dva).

Tiskopisy a formuláře

Tiskopisy si můžete buď osobně vyzvednout na příslušných úřadech anebo si je elektronicky stáhnout. Vyplnit tyto přehledy o své příjmy a výdaje je mnohem jednodušší než samotné daňové přiznání, navíc součástí jsou Pokyny, které vám s kolonkami pomohou.

V přehledech také uveďte, kolik jste během roku zaplatili na zdravotní, sociální případně nemocenské pojištění. Po započtení všech informací zjistíte, zda máte přeplatek a vaše zálohy na další rok se sníží anebo naopak máte nedoplatek a vaše zálohy se zřejmě zvýší.

V případě nedoplatku:

  • zdravotního pojištění – máte povinnost zbývající částku uhradit do 8 dnů
  • sociálního pojištění – máte povinnost zbývající částku doplatit do konce dubna

Termín pro odevzdání

Oba přehledy o platbě pojištění OSVČ je potřeba doručit do jednoho měsíce od vašeho nejzazšího termínu pro podání daňového přiznání.

  • Daňové přiznání 31.března => Přehledy 30.dubna
  • Daňové přiznání 30.června => Přehledy 31.července