99ZOBRAZENÍ

Hmotný investiční majetek, jinými slovy hmotný dlouhodobý majetek je stálý majetek podniku. Neztrácí svou původní formu, nespotřebovává se, ale postupně se opotřebovává. Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí pozemky, budovy, stavby bez ohledu na výši ocenění, samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, čímž mohou být dopravní prostředky, stroje, přístroje a zařízení. Dále pěstitelské celky (sady, vinice) a zajímavou položkou v odpisových skupinách jsou dospělá zvířata a jejich skupiny (stáda, hejna).

Není samozřejmostí, že veškerý majetek s dobou použitelnosti delší jak jeden rok automaticky zařazujeme do dlouhodobého. Jak tedy můžeme určit, zda majetek spadá do dlouhodobého nebo do drobného hmotného majetku?
Zákon o daních z příjmu stanoví závaznou hranici pro zatřídění do DHM 40 000 Kč, většina účetních jednotek respektuje tuto hranici i pro účetnictví. Hranice může být vyšší, ne nižší. Zařazení majetku do DM má pro firmu zásadní význam, protože znatelně ovlivňuje výše daní. Pro lepší vysvětlení, kdy zařadit majetek do dlouhodobého a kdy ne, může sloužit následující příklad:

Účetní jednotka si stanovila jako limit pro zařazení dlouhodobého HM cenu nad 40 000 Kč.
1. Osobní automobil, kde pořizovací cena je 300 000 – jedná se o DHM (pořizovací cena je vyšší než 40 000 Kč a provozně technická funkce je delší než jeden rok)
2. Počítač, pořizovací cena 17 000 Kč – nejedná se o DHM, neboť nesplňuje podmínky pro zařazení do DHM (pořizovací cena je nižší než 40 000 Kč, i když provozně technická funkce je delší než 1 rok) Jedná se o drobný hmotný majetek.

Každý kdo vlastní dlouhodobý hmotný majetek se potýká s jeho účetním odpisováním. Jaké pojmy je nutné při odpisování znát?
Nejprve je potřeba zmínit, co si vlastně představit pod pojmem odpis. Je to vyjádření opotřebení majetku v korunách za určitý časový úsek, max. jeden rok. Mohou být roční a měsíční. Podnikatel je v účetnictví účtuje jako náklad.
Dalším pojmem, který souvisí s odpisováním, jsou oprávky. Oprávky jsou sečtené odpisy za více období. Vyjadřují celkové znehodnocení majetku.
Pojem „vstupní cena“ zní jednoduše, nicméně zde se nemyslí pouze nákupní cena, za kterou majetek pořídíme, ale jsou v ní připočtené i další náklady spojené s pořízením, což může být doprava, montáž, clo, provize, apod. V případě pořízení majetku bezúplatně oceňujeme majetek tzv. „reprodukční cenou“. Cenu zde odhadneme tím způsobem, že vyjádříme, kolik bychom za majetek zaplatili, kdyby byl pořízen koupí.

V následujících řádcích jsou popsány pouze základní úkony při účtování, s kterými je nutno začít. Dozvíte se, jaké druhy odpisů existují a jakými způsoby odpisy počítáme. Shrnout zde veškeré varianty, které při účtování odpisů mohou nastat, prakticky ani není možné.

V účetnictví rozeznáváme tedy odpisy daňové a účetní. Daňové odpisy se vypočítávají podle zákona o dani z příjmu. Přesněji jde o §26 – §32a Zákona. Daňové odpisy pro podnikatele znamenají daňově uznatelný náklad. Postup výpočtu daňových odpisů je následující. V první řadě se zařazuje majetek do odpisových skupin uvedené v příloze č. 1 ZDP, podle kterých se určí minimální doba odpisování. Dozvíme se například, že automobily spadají do druhé odpisové skupiny a odpisují se minimálně pět let. Dále stanovíme způsob odpisování. Způsoby máme dva:

Rovnoměrné odepisování

    • Roční odpisy se vypočítají podle vzorce: (vstupní cena * roční odpisová sazba)/100. Roční odpisové sazby jsou u každé odpisové skupiny jiné, najdeme je v zákoně o daních z příjmu.

Příklad: Pořídili jsme si v roce 2009 počítač v ceně 27 000 Kč.
Zákon udává, že v prvním roce odpisování je roční odpisová sazba 20%, a v dalších letech 40%.
Roční výše odpisu v roce 2009 = (27 000 * 20) /100 = 5 400 Kč
Roční výše odpisu v roce 2010 = (27 000 * 40) = 10 800 Kč
Výpočet odpisu v roce 2011 je stejný jako výpočet v roce 2010.

Zrychlené odepisování

    • Ve srovnání s rovnoměrným odpisováním zahrnujeme do výdajů na začátku vyšší částky, ke konci naopak nižší.
    • Nemáme zde pro výpočet sazby ale tzv. koeficienty.
    • V prvním roce vypočítáme odpis jednoduše: vstupní cena/ koeficient v 1. roce odpisování.
    • V dalších letech: 2 x zůstatková cena/ (koeficient platný v dalších letech – počet let, po které bylo odpisováno.

Pro příklad použijeme opět počítač pořízený v roce 2009 za 27 000 Kč. Zjistíme, že pro první odpisovou skupinu je v prvním roce koeficient 3, a v dalších letech 4.
Výše odpisu v roce 2009 = 27 000 / 3 = 9000 Kč.
Zůstatková cena = 27 000 Kč – 9000 Kč = 18 000 Kč
Výše odpisu v roce 2010 = 2 x 18 000 Kč / (4 - 1) = 12 000 Kč
Výše odpisu v roce 20111 = 2 x 6 000 Kč / (4 - 2) = 6000 Kč
Oprávky se rovnají pořizovací ceně. 9 000 Kč + 12 000 Kč + 6000 Kč = 27 000 Kč.

Aby znal majitel DHM přesnou míru opotřebení, využívá k tomu odpisy účetní. Podnikatel si sestaví odpisový plán, podle kterého postupuje při výpočtu odpisů. Doba odpisování není účetními předpisy stanovena, ale nesmí být kratší než jeden rok. Účetní odpisy se u větších společností zpravidla účtují měsíčně, což umožňuje lépe sledovat vývoj výsledku hospodaření účetní jednotky. V praxi si podnik určí sazby účetních odpisů sám. Nejčastěji se pro výpočet používají dvě metody:
- metoda podle doby upotřebitelnosti
- metoda podle výkonu

V metodě podle doby upotřebitelnosti se částky odpisů vypočítávají podle předpokládané doby použitelnosti majetku. Doba nemusí odpovídat době odpisu podle zákona o dani z příjmů. Odpisová sazba v % se vypočítá jako 100 / doba životnosti.
Příklad:
Pokud se účetní jednotka rozhodne, že využitelnost výrobního stroje v pořizovací ceně 60 000 Kč, bude 5 let. Odpisová sazba se vypočítá jako 100/5 = 20% (ročně).

V druhé metodě se vychází z předem stanovené výše výkonu. Například výkonem u osobního auta může být počet najetých kilometrů, u nákladního automobilu může jít o tunokilometry, u výrobního stroje počet vyrobených ks výrobků.
Příklad:
Podnik si pořídil osobní automobil za 300 000 Kč. Odpisovou základnou je předpokládaný počet ujetých kilometrů, který si stanovil na 75 000 km. V prvním roce bylo najeto 7 500 km, ve druhém roce 12 500 km.
Řešení:
Odpis za 1 km = 300 000 Kč / 75 000 km = 4 Kč / 1 km
Účetní odpis v prvním roce = 7500 * 4 Kč = 30 000 Kč
Účetní odpis v druhém roce = 12 500 * 4 Kč = 50 000 Kč