44ZOBRAZENÍ

Chcete zaplatit méně na daních? Využíváte slevy na daních? A uvádíte do svého daňového přiznání nezdanitelný základ daně? Existuje třetí způsob, jak platit ještě méně, a to díky odečitatelným položkám.

Zatímco daňové slevy se odečítají až od vypočtené daně, odečitatelné položky uplatňujete ještě před výpočtem daně. Jejich odečtením se vám sníží daňový základ, ze kterého se počítá 15% daň z příjmu.

Odečitatelné položky blíže charakterizuje zákon o daních z příjmu v §34. Jedná se o položky:

  • Daňové ztráty
  • Výdaje na realizaci projektů výzkumu a vývoje

Daňová ztráta

Ztrátou se rozumí stav, kdy naše výdaje přesáhnou příjmy, a to na základě našeho účetnictví či daňové evidence. Z toho plyne, že pokud uplatňujete při svém podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti paušální výdaje, nelze se dostat do ztráty.

Abychom mohli uplatnit daňovou ztrátu jako odečitatelnou položku v našem daňovém přiznání, je zapotřebí abych vyplnili zvláštní přílohu. Daňovou evidenci a doklady jsme povinni uschovat.

Daňovou ztrátu nelze uplatnit v roce, ve kterém vznikla. Nejdříve ji uplatníme v roce, ve kterém dosáhneme zisku. Není problém ji uplatňovat po částech, pokud ji nevyužijeme celou v jednom roce.

Pozor, daňovou ztrátu však nelze uplatňovat po více jak 5 letech následujících po ztrátě.

Výdaje na realizaci projektů výzkumu a vývoje

Výdaje na realizaci projektů výzkumu a vývoje musí splňovat podmínky jako daňově uznatelné náklady a zároveň na tuto realizaci nebyly poskytnuty dotace ani jiná podpora z veřejných zdrojů.

Za splnění zákonných podmínek lze uplatnit tyto odečitatelné položky v 100% výši.