40ZOBRAZENÍ

Jakým způsobem oznámit OSSZ, že jsem ukončil samostatně výdělečnou činnost?

OSVČ je povinen oznámit ukončení samostatně výdělečné činnosti příslušné OSSZ písemně. Ukončením se rozumí jak přerušení podnikání, tak zrušení podnikatelského oprávnění.

Toto oznámení jste povinni učinit do 8 dní následujícího měsíce po měsíci, ve kterém jste ukončili samostatnou výdělečnou činnost. Pokud jste ukončili 16.2.2011, oznámit jste povinni do 8.3.2011.

Po ukončení samostatné výdělečné činnosti se chci zaregistrovat na úřad práce

Nejprve je nutné ukončení podnikání oznámit příslušné OSSZ, která vám vydá Potvrzení o době výkonu samostatné výdělečné činnosti a o době účasti na důchodovém. Toto potvrzení de facto nahrazuje zápočtový list. Mimo jiné zde najdeme i údaj, který je rozhodný pro výpočet výše podpory v nezaměstnanosti, resp. o výši vyměřovacího základu OSVČ pro placení pojistného za poslední zúčtovaný kalendářní rok. Toto potvrzení předkládejte úřadu práce při registraci.

Změnil jsem trvalý pobyt

Pokud jako OSVČ změníte trvalý pobyt, jste povinni tuto skutečnost oznámit příslušné OSSZ podle původního trvalého pobytu. Příslušné OSSZ si vymění dokumentaci a bude vám zasláno nové číslo účtu a variabilní symbol pro platbu pojistného.

Je nemocenské pojištění povinné?

Nemocenské pojištění je dobrovolné a pro OSVČ vzniká na základě podané přihláškyPokud se přihlásíte k nemocenskému pojištění, automaticky se z vás stává OSVČ s hlavní činností, a to i přes to, že uplatňujete důvody pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Pokud se nepřihlásíte k nemocenskému pojištění, může to mít negativní dopady především pro ženu, neboť jako OSVČ jí nebude v těhotenství a po porodu náležet peněžitá pomoc.

Mám nárok na peněžitou pomoc v mateřství?

Pro peněžitou pomoc v mateřství musíte jako OSVČ splňovat dvě podmínky.

  • účast na nemocenském pojištění pod dobu 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM
  • účast na nemocenském pojištění OSVČ po dobu 180 dnů v období jednoho roku před nástupem na PPM
  • OSVČ nevykonává v době pobírání dávky samostatně výdělečnou činnost

Kdy zaniká nemocenské pojištění?

Kromě standardního procesu odhlášení se z nemocenského pojištění, může dojít k zániku také v případech neplacení pojistného, resp. placení v nesprávné, menší výši. Minimální měsíční záloha na nemocenské pojištění pro rok 2011 činí 92 Kč.

Kolik musím odvádět v měsíčních zálohách, abych měl/a dobrý důchod?

Výše měsíčních záloh na výši budoucího důchodu vskutku nemá žádný vliv. Výše důchodu je ovlivněna, res. závisí na výši ročního vyměřovacího základu.

Výše dávky důchodového pojištění závisí na:

  • délce doby důchodového pojištění
  • osobním vyměřovacím základu pojištěnce

Pokud váš průměr osobních vyměřovacích základů nepřesáhne částku 11.000,-Kč, je započtena do výše důchodu celá částka vašeho vyměřovacího základu.

Pokud váš průměr vyměřovacích základů přesahuje 11 tisíc, započítává se celých 11.000,-Kč a navíc

  • 30% z částky, která je v rozmezí 11.000,-Kč – 28.200,-Kč
  • 10% z částky nad 28.200,-Kč