37ZOBRAZENÍ

Podnikání v obecném jazyku neznamená totéž jako v právním slova smyslu, proto bychom si nejprve měli ujasnit, zda naše plánovaná činnost splňuje podmínky podnikání, jak je stanovuje zákon.

Co je to podnikání

Obchodní zákoník již v obecných ustanovení definuje podnikání jako soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Jedná se o podmínky, které musí být splněny souhrnně, tedy jakmile jednu z nich nebudete splňovat, pak podle zákona nepodnikáte.

Soustavná činnost

Podnikání musí být provozováno soustavně, zákon však nestanovil žádné limity, tedy nemusí se jednat o každodenní či každotýdenní práci. Znakem musí být činnost, která se v určitých intervalech opakuje, resp. váš úmysl ji opakovat. Samozřejmě bez problému lze do soustavné činnosti zahrnout tzv. vedlejší podnikání, kdy jsme zaměstnáni a podnikání se věnujeme ve svém volném čase.

Vlastní odpovědnost

Rizik a odpovědnost z podnikání se nemůžete zbavit,což je jedním z hlavních rysů podnikatelské činnosti. Jako fyzická osoba podnikatel ručíte vždy celým svým majetkem.

Dosažení zisku

Podnikání musí vždy směřovat k dosažení zisku. Tím se výrazně liší od charity, kterou tedy nelze provozovat jako podnikání. Přestože se při uzávěrce můžete dostat do ztráty (nikoli zisku), hodnotí se zde pouze váš cíl a smysl podnikání.

Právní úprava

Právní úprava podnikatelské činnosti je vymezena především v živnostenském zákoně (zákon č.455/1991 Sb. ve znění zákona č. 296/2007 Sb.)

Podnikatelské termíny a pojmy

Chcete si ujasnit právní pojmy z podnikatelské oblasti? Využijte podnikatelský slovníček.

Formy podnikání

Podnikání můžeme rozdělit na dvě nejzákladnější formy:

 • Fyzická osoba podnikatel
 • Právnická osoba podnikatel

Obchodní zákoník definuje podnikatele jako:
a) osobu zapsaná v obchodním rejstříku,
b) osobu, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
c) osobu, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
d) osobu, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Přehled právních forem

Pod následujícími odkazy můžete najít stručnou charakteristiku a nejdůležitější parametry některých právních forem podnikání. Každá z forem má své výhody (počáteční kapitál, přenesení odpovědnosti a rizik, spolupráce s kolegy,...) a je vaším rozhodnutím (stejně jako odpovědností), kterou variantu zvolíte.

 • Osobní společnosti
  • Veřejná obchodní společnost
  • Komanditní společnost
 • Kapitálové společnosti
  • Společnost s ručením omezeným
  • Akciová společnost
 • Družstvo
 • Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)
 • Občanské sdružení