39ZOBRAZENÍ

Darovací a dědická daň se nazývá rovněž daní převodovou, neboť se vztahuje na převod (bezúplatný) vlastnictví majetku.

Kdo platí daň

Darovací daň

Darovací daň platí vždy nabyvatel (výjimky při přeshraničním transferu).

Dědickou daň

Dědickou daň platí dědic nezávisle na tom, zda dědí celé či částečné dědictví ať už ze zákona či závěti.

Z čeho se platí daň

Darovací daň platíte v případě

 • bezplatného nabytí nemovitého majetku
 • bezplatného nabytí movitého majetku
 • bezplatného nabytí jiného majetkového prospěchu

Dědická daň platíte z majetku nabytého dědictvím

 • z nemovitostí
 • z movitých věcí
 • z peněžních prostředků a cenných papírů
 • z majetkových práv
 • a dalších majetkových hodnot

Z čeho se daň neplatí

Darovací daň NEplatíte

 • ze vzájemné vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi
 • z přijatých důchodů, dotací a příspěvků z veřejných rozpočtů
 • z prostředků pojišťoven na zábranná opatření a prevenci
 • v případě osvobození od darovací daně

Dědickou daň NEplatíte

 • z nemovitostí, které se nacházejí v zahraničí
 • z dědictví, které je od dědické daně osvobozeno

Výše daně

Sazba daně je nastavena podle míry příbuzenského vztahu mezi dárcem a obdarovaným, poplatnici jsou rozděleni do skupin. Obecně platí, že se výše daně pohybuje rámcově mezi 7% – 40%.

Daň NEplatí

Výhodu nepochybně mají osoby, které jsou zařazené do I. a II. skupiny, protože daň neplatí. Není nutné podávat ani daňové přiznání.

Do I. skupiny patří příbuzní v řadě přímé (děti, rodiče, prarodiče) a manželé.
Do II. skupiny patří příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, neteř, synovec, teta, strýc), manželé dětí (snacha, zeť), nevlastní děti manžela, rodiče manžela (tchýně a tchán) a osoby, které s dotyčným žili a pečovali nejméně jeden rok před rozhodnou událostí (smrt, převod) o společnou domácnost anebo byli na dotyčného odkázáni výživou.

Placení darovací a dědické daně

Nárok na osvobození od daně musíte vždy dokládat. Po uvedení rozhodných skutečností správce daně vyměří daň platebním výměrem. Od jeho doručení musíte daň zaplatit do 30 dnů.