46ZOBRAZENÍ

Kdo platí daň z příjmu FO

Rezidenti

Daň z příjmu fyzických osob platí:

 • občané s trvalým pobytem na území České republiky
 • občané, kteří se na území České republiky zdržují alespoň 183 dní v roce

Tato daň se vypočítává jak z tuzemských tak zahraničních příjmů.

Nerezidenti

Daň z příjmu fyzických osob odvádějí pouze z příjmů dosažených na území České republiky:

 • občané, kteří nesplňují podmínky rezidentů
 • občané, kteří nemají bydliště v České republice a obvykle se tu zdržují pouze za účelem studia či léčení

Výše daně z příjmu fyzických osob

Zákonem stanovená výše daně z příjmu fyzických osob je aktuálně 15%.

Z čeho se daň z příjmů platí

 • Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
 • Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti
 • Příjmy z kapitálového majetku
 • Příjmy z pronájmu
 • Ostatní příjmy

Daň z příjmů NEplatíme

Poplatníci nemají povinnost platit daně z příjmů, které jsou:

 • vyňaty z předmětu daně
 • od daně osvobozeny

Příjmy osvobozené od daně

Jedná se o příjmy, které nemáte povinnost zahrnovat do daňového základu, to znamená, že z nich neodvádíte daň. Toto osvobození je však jednak vázáno na splnění určitých podmínek a jednak má své horní limity, které pakliže přesáhnete, musíte danit.

Jedná se např. o příjmy:

 • z prodeje nemovitosti
 • z prodeje movitých věcí
 • odměny vyplácené zdravotní správou dárcům za odběr krve
 • stipendia ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje, z prostředků vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituce
 • úroky z vkladů ze stavebního spoření včetně úroků ze státní podpory
 • příjmy z prodeje cenných papírů

Příjmy vyňaté z předmětu daně

Příjmy vyňaté z předmětu daně nepodléhají dani z příjmu fyzických osob, to znamená, že z nich daň neplatíme, neboť se ani nepromítnou do našeho daňového základu.

 • příjmy získané dědictvím (odvádíte dědickou daň), darováním (odvádíte darovací daň) anebo vydáním nemovitosti, movité věci anebo majetkového práva
 • příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů
 • příjmy z rozšíření nebo zúžení SJM (společné jmění manželů)
 • příjmy au-pair v zahraničí
 • a další

Zaplacení daně

Celková výše daně se určuje na základě daňového základu. Pro jeho vyčíslení a stejně tak vaši daňové povinnosti se využívá daňové přiznání. V některých případech ale nemusíte podávat daňové přiznání.