59ZOBRAZENÍ

Obchodní strategie se podceňuje všude, ale nejvíce se s tím setkáváme u drobných podnikatelů. Často přitom kvalitní plánování a logické uvažování hraje zásadní roli v otázce, zda podnik přežije či nikoliv. Jedním z nejdůležitějších propočtů pro zdravě ziskovou společnost představuje tzv. bod zvratu. O čem je vlastně řeč?

Bod zvratu (anglicky BEP – break even point) nastane ve chvíli, kdy firma produkuje takové množství výrobků či služeb, že nevzniká žádný zisk ale ani ztráta. Jinými slovy: dosahuje-li firma této produkce, pak se tržby rovnají nákladům.

Je velmi důležité uvědomit si, že bod zvratu často rozhoduje o bytí či nebytí firmy. Běžným jevem u menších či středních podniků je nevhodný způsob kalkulace cen, kdy podnikatelé nesledují poměr celkových nákladů a tržeb, ale spokojují se s dosažením prvotní „marže“ (zisku) u prodeje svých výrobků či služeb. I když totiž generujete obrovský zisk, který však nepokryje vaše ještě větší náklady, celkový zisk bude pořád ztrátový. Klíčové je tedy pokrýt náklady.

Existují dva typy nákladů (viz graf níže):

    1. a. fixní (stálé, nepřímo vázané na cenu výrobku)
    2. b. variabilní (proměnné, přímo vázané na cenu výrobku)

Již podle názvu fixních, tedy pevných, nákladů je zřejmé, o jaké výdaje se jedná. Nesouvisí sice přímo s počtem vyrobených produktů, ale mohou až nepříjemně úzce souviset se ztrátovostí podniku. Patří do nich zejména takové položky, jako je nájem prostor, leasing auta, mzdy managementu, úvěry a úroky atd. Přitom je velmi jednoduché vypočítat, kolik si každý měsíc na tyto platby musím dát stranou právě proto, že známe jejich přesnou výši.

I u variabilních název napovídá, že půjde o něco dynamického a plovoucího. Patří sem výplaty mezd výrobních pracovníků, přímé výrobní kooperace, polotovary, přímý materiál pro výrobu aj.. Zkrátka takové náklady, které se mohou měnit v závislosti na počtu vyrobených kusů výrobků, jelikož jsou součástí ceny výrobku.

Opravdu není tak těžké, zvláště v malém podniku, vypočítat váš bod zvratu. Jakmile budete znát toto číslo, pochopíte, o kolik jednodušeji se vám bude kalkulovat na daný měsíc.