34ZOBRAZENÍ

Živnostenský zákon stanovuje tzv. všeobecné podmínky pro provozování živnosti. Chcete-li podnikat na živnostenký list, musíte splnit všechny tyto podmínky:

 • Dosažení věku 18 let
 • Způsobilost k právním úkonům
 • Bezúhonnost

Speciální bezúhonnost v živnostenském podnikání

Za bezúhonnou osobu se pro účely živnostenského zákona nepovažuje osoba, která:

 • která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně
 • tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem jeho podnikání

TIP: Pokud osoba spáchala trestní čin, avšak hledí se na ni, jako by nebyla odsouzena (např. TČ je zahlazen), pak je tato osoba považována za bezúhonou a může bezproblému podnikat.

Nevýhody u živnosti volné

Protože zákon stanovuje živnost volnou jako obecně jednu živnost, resp. nedělitelnou - nikoli jako 80 živností, jedná se totiž o 80 druhů živnosti volné - bezúhonnost se podepisuje na všech oborech živnosti volné. V praxi to pak znamená, že pokud spácháte trestní čin, který souvisí s jedním oborem živnosti volné, nemůžete již podnikat v celé oblasti živnoti volné, neboť nesplňujete podmínku bezúhonnosti.

Podnikat lze i po spáchání trestného činu

V případě, že máte ohlášenou živnost řemeslnou a spácháte v souvislosti s předmětem pdonikání (např. řeznictví) trestní čin, můžete následně zažádat o živnostenské oprávnění živnosti volné (kterýkoli z 80 oborů) a živnostenský úřad vám oprávnění vydá, neboť splňujete podmínku bezúhonnosti pro účely živnostenského podnikání.

Nejčastější trestné činy související s podnikáním

 • Neoprávněné podnikání
 • Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby
 • Nekalá soutěž
 • Poškozování spotřebitele
 • Porušování autorského práva
 • Vystavení nepravdivého potvrzení
 • Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění
 • Zneužívání informací

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí živnostenského úřadu v případě neudělení povolení k podnikání, resp. nevydání živnostenského oprávnění můžete využít opravného prostředku a odvolat se ke správnímu soudu.

TIP: Doporučujeme se před tímto krokem poradit s odborníkem. Správní soudnictví je v případě neúspěchu zpoplatněno vynaloženými náklady na řízení - jedná se většinou o tisícikoruny.

Shrnutí

Ústředním pojmem při řešení bezúhonnosti je "spojení trestního činu s předmětem podnikání".
Pakliže není trestní čin spojen s předmětem podnikání, je osoba stále považována pro účely podnikání za bezúhonou a podnikat nadále může.

Předmět podnikání se posuzuje vždy vzhledem k ohlašovaným a koncesovaným živnostem. Pamatujte, že živnost volná je považována za nedělitelnou, pakliže tedy spácháte trestní čin v souvislost s oborem živnosti volné, ve kterém podnikáte, nemůžete podnikat už v žádné jiné živnosti volné (platí pro všech 80 oborů živnosti volné).