Výsledky vyhledávání pro dotaz vedlejší příjem

Výsledky vyhledávání v sekci: Podnikání

Rozlet interaktivní komunikace

 Všechny způsoby dneška (i ty, co ještě neznáte).Interaktivní marketing přináší nové kreativní prvky do komunikační strategie firmy. Kontakt se zákazníkem či klientem dnes musí vyvolat nejen reakci, ale také aktivní dialog. Kromě zpětné reakce může být interaktivní komunikace navíc efektivním nástrojem pro budování zákaznické databáze a testování efektivity realizovaných kampaní. Interaktivní komunikace se však neuplatňuje jen u firem zaměřených na cílového spotřebitele, ale také u firem zaměřených na samotný produkt či službu, a také na kombinaci produkt – spotřebitel. Proč je interaktivní komunikace důležitá v komunikační strategii firmy a jakým způsobem lze prvky interaktivního marketingu implementovat do masové i nemasové formy komunikace, přiblížil business manager Marek Končitík ze společnosti Dago A.P.C., s.r.o.Interaktivní komunikace a podpora prodejePodle Marka Končitíka je interaktivní komunikací možné chápat vše, co blíže komunikuje se zákazníkem. Ten by měl na podnět vyvolaný touto komunikací aktivně reagovat.V dnešní době jsou za interaktivní komunikací skryty především prostředky jako LCD monitor s DVD přehrávačem, speciální interaktivní panely či mobilní stojany, neméně využívány jsou ale také prostředky jako mobilní telefon a internet. Zákazníci totiž chtějí komunikovat různými způsoby. Nepřetržitá komunikace buduje firemní značku a posiluje firemní image.  Nejčastější typy interaktivních prostředků InternetInternet představuje nejlevnější marketingovou interaktivní komunikaci. Jeho klíčový význam přitom není v počtu uživatelů, ale v interaktivitě mezi těmito uživateli. Interaktivní aplikace typu telefonie nebo konference na internetu podporuje například Protokol SIP, který zjišťuje přítomnost uživatelů online. Protokol SIP podporuje také Instant messaging (IM systém), což je internetová služba, která umožňuje chatovat nebo přeposílat soubory mezi více uživateli v reálném čase. Právě v tomto bodě je ukryta výhoda Instant messagingu oproti e-mailu. Podle Marka Končitíka využívají internet jako hlavní médium především internetové obchody a pro ostatní společnosti není internet tolik stěžejní: „U www stránek, u nichž se interaktivita chápe pouze jako možnost odpovědět na dotazník či on-line nákup, nelze hovořit o interaktivitě v pravém slova smyslu. Tou je možné chápat teprve přesnou odpověď na jednoznačně formulovanou otázku, okamžitou provázanost, věcný komentář. Domnívám se, že je pouze otázkou času, než technologie umožní například v hypermarketech komunikaci přes LCD display se zástupcem společnosti na dálku.“Komunikaci s více stranami umožňuje Cisco Collaboration Server. Pomocí vzájemného sdílení webových stránek si mohou účastníci posílat vybrané stránky svého partnera, mohou vzájemně sdílet formuláře, tzn., že operátor například může zákazníkovi pomoci s vyplněním složité části objednávky a zákazník do stejného formuláře doplní své osobní údaje, účastníci mohou využívat virtuální tabuli, na které mohou společně psát či kreslit diagramy a podobně.    Mobilní telefon Mobilní telefon je vděčné interaktivní médium. Mobilní marketing nabízí možnost oslovit spotřebitele za příznivou cenu a dokáže cílovou skupinu přesně a rychle zasáhnout. Lidé nosí svůj mobil stále častěji při sobě a ochotně se účastní nejrůznějších spotřebitelských soutěží. Například kluby a bary mohou prostřednictvím mobilního marketingu realizovat vědomostní či tipovací soutěže, nebo virtuální kolo štěstí, které může posléze přinést atraktivní odměnu pro zákazníky s minimální stanovenou útratou.Firmy orientované na produkt mohou využít například SMS aplikace pro objednávku katalogů, vzorků nebo informačních brožur v tiskové inzerci, na billboardech, v televizní reklamě atd.Přímo v prodejnách jsou pak stále častěji využívány technologie pro bezdrátový příjem dat jako je IrDA nebo Bluetooth. Do posterů nebo stacionárních POP materiálů je zabudován interaktivní bod, díky kterému může zákazník získat do svého mobilního telefonu nejrůznější obsah, nejčastěji jde o image obrázek promovaného produktu, melodii známou z kampaně, hru spojenou s předváděným produktem, nebo třeba návod na přípravu polévky z promo produktu.Komunikaci mezi mobilním telefonem a POP materiálem zajišťuje produkt Market Eye, který na český trh dodává společnost ComGate. Využít ho mohou také restaurace či donáškové služby, které za svou výlohu umístí jídelní lístek s interaktivním bodem, díky kterému si může zákazník jídelní lístek stáhnout přímo do svého mobilu a udělat objednávku pomocí SMS.Oblíbený je také mobilní couponing, kdy svým stálým zákazníkům nabízejí firmy slevový kupon pro další nákup.Marek Končitík upozorňuje, že mobilní telefon je již v současnosti znatelně využíván na řadě displayů. Například společnost RM-Systém využívá mobilu jako vstupního kódovacího zařízení pro následnou možnost obchodování na burze s akciemi. Jejich interaktivní stojan obsahuje právě zmíněný mobil a navíc počítač s online mobilním připojením k internetu, přes který je možné akcie nakupovat či prodávat.   Pevná telefonní linka Známým prostředkem interaktivní komunikace je dnes také kontaktní centrum, infolinka či operátor. V této souvislosti však Marek Končitík upozorňuje na otázku technického pokroku a aktuálnosti těchto pojmů: „Již dnes, pokud zavoláme na infolinku, nás velmi často, ačkoli interaktivně, navádí počítač. Kontaktní centrum je v řadě případů nahrazeno odkazem na web, kde je možné vyčíst většinu informací. Operátoři s ohledem na rozšiřující se služby mění strukturu komunikace vůči klientovi. Je pouze otázkou velmi krátkého času, než-li začneme využívat interaktivní média, která budou více propracovanější – bez tlačítek – s intuitivním audiovizuálním ovládáním.“  POS materiályNejvíce narůstá interaktivní komunikace v oblasti POS materiálů. V minulosti v rámci prezentace na prodejním místě bylo velmi často využíváno hostesek, školeného personálu či poutavých chodicích postaviček. Dnes v rámci finanční úspory se využívá LCD televize s namluveným spotem či krátkou reklamou. Zákazník je v místě prodeje více stimulován ke koupi, či minimálně je o aktuálních výhodách více informován. Mezi nejčastěji užívané interaktivní prvky patří  LCD monitory, různá pohybová čidla, zvukové senzory, naváděcí stojany, interaktivní stojany, aj. Všechny tyto prostředky jsou ovšem pouze počátkem komplexního vývoje interaktivní POS prezentace alokované do samotné prodejny. Marek Končitík se zaměřuje na zavádění  LCD monitoru s flash pamětí, do které si každá společnost přes flash kartu nahraje reklamní spot. Součástí celého LCD je senzor, který aktivuje spot ve chvíli, kdy zákazník projde kolem regálu. Samozřejmě interaktivní stojany je možné využít jako prezentačního média na výstavách, pro soutěže, jako doplněk samplingu atp. Právě interaktivitou si společnosti zajistí zviditelnění vlastních prodávaných produktů. Nejčastější způsoby interaktivní komunikace internet – telefonie, konference, dotazník, vzájemné sdílení webových stránekmobilní telefon – vědomostní či tipovací soutěže, virtuální kolo štěstí, objednávka produktu, interaktivní bod v POP materiálech, mobilní couponingpevná telefonní linka – kontaktní centrum, infolinka či operátor.POS materiály – LCD monitory, pohybová čidla, zvukové senzory, naváděcí stojany, interaktivní stojany  Šest kroků k úspěšné interaktivní komunikaciFunkčnost celého technického řešení (nesmí například dojít k výpadku elektriky či zacyklování – uzavírání systému).Jednoduchost ovládání interaktivního nástroje je důležitým základem funkčnosti a ovladatelnosti (je-li médium nesrozumitelné, základní bod interaktivity je porušen).Jednoznačnost sdělení.Důležité je předvídat zpětnou reakci zákazníka (není-li provázanost média s interaktivitou dotažena do konce, nedojde k naplnění očekávání, které si zadavatel stanovil).Přesné umístění (nesmíme zapomenout interaktivní nástroj umístit tak, aby jej zákazník dokázal adekvátně použít).„Dát o sobě vědět“ (nesmíme opomenout sdělit zákazníkovi, že tento prostředek komunikace existuje).Slovník výrazů Instant messaging – internetová služba sledující stav připojení uživatelů a umožňující jim posílat zprávy či soubory, chatovat a i jinak komunikovat mezi sebouIrDA – technologie pro bezdrátové infračervené spojení dvou stejně vybavených přístrojůBluetooth – technologie pro bezdrátové spojení přístrojů na krátké vzdálenosti, řádově asi do deseti metrůcouponing – promoční technika umožňující spotřebitelům získat slevu díky předložení papírového dokladu (slevový kupón)POS – Point of Sale, tj. reklamní materiály a produkty použité přímo v místě prodeje pro propagacisampling – distribuce zkušebních vzorků (v médích často příbal vzorečků k časopisům, magazínům)

Pokračovat na článek


Jak vybrat právní formu

Podnikání v obecném jazyku neznamená totéž jako v právním slova smyslu, proto bychom si nejprve měli ujasnit, zda naše plánovaná činnost splňuje podmínky podnikání, jak je stanovuje zákon.Co je to podnikáníObchodní zákoník již v obecných ustanovení definuje podnikání jako soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Jedná se o podmínky, které musí být splněny souhrnně, tedy jakmile jednu z nich nebudete splňovat, pak podle zákona nepodnikáte.Soustavná činnostPodnikání musí být provozováno soustavně, zákon však nestanovil žádné limity, tedy nemusí se jednat o každodenní či každotýdenní práci. Znakem musí být činnost, která se v určitých intervalech opakuje, resp. váš úmysl ji opakovat. Samozřejmě bez problému lze do soustavné činnosti zahrnout tzv. vedlejší podnikání, kdy jsme zaměstnáni a podnikání se věnujeme ve svém volném čase.Vlastní odpovědnostRizik a odpovědnost z podnikání se nemůžete zbavit,což je jedním z hlavních rysů podnikatelské činnosti. Jako fyzická osoba podnikatel ručíte vždy celým svým majetkem.Dosažení ziskuPodnikání musí vždy směřovat k dosažení zisku. Tím se výrazně liší od charity, kterou tedy nelze provozovat jako podnikání. Přestože se při uzávěrce můžete dostat do ztráty (nikoli zisku), hodnotí se zde pouze váš cíl a smysl podnikání.Právní úpravaPrávní úprava podnikatelské činnosti je vymezena především v živnostenském zákoně (zákon č.455/1991 Sb. ve znění zákona č. 296/2007 Sb.)Podnikatelské termíny a pojmyChcete si ujasnit právní pojmy z podnikatelské oblasti? Využijte podnikatelský slovníček.Formy podnikáníPodnikání můžeme rozdělit na dvě nejzákladnější formy:Fyzická osoba podnikatelPrávnická osoba podnikatelObchodní zákoník definuje podnikatele jako:a) osobu zapsaná v obchodním rejstříku,b) osobu, která podniká na základě živnostenského oprávnění,c) osobu, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,d) osobu, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.Přehled právních foremPod následujícími odkazy můžete najít stručnou charakteristiku a nejdůležitější parametry některých právních forem podnikání. Každá z forem má své výhody (počáteční kapitál, přenesení odpovědnosti a rizik, spolupráce s kolegy,...) a je vaším rozhodnutím (stejně jako odpovědností), kterou variantu zvolíte.Osobní společnostiVeřejná obchodní společnostKomanditní společnostKapitálové společnostiSpolečnost s ručením omezenýmAkciová společnostDružstvoOsoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)Občanské sdružení

Pokračovat na článek


OSVČ bez živnosti

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) je osobou, která má příjem z podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti. Jedná se o pojem, který je relevantní pro úřady, správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.Samostatně výdělečnou osobou bez živnostenského oprávněníV určitých případech můžeme podnikat i bez živnostenského oprávnění. Není pravda tedy, že každé podnikání je založeno na základě živnostenského listu.Podnikání bez živnosti je definováno v živnostenském zákoně §3 a zákoně o daních z příjmu §7 odst. 1 a 2.Mezi nejčastější varianty patří:autorská činnost (redaktorství,…)nezávislá podnikání (spisovatel, hudebník,…)podnikání podle zvláštních předpisů (znalci, tlumočníci, daňoví poradci,…)příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářstvíV některých případech se nám např. vyplatí založit volnou živnost dobrovolně, abychom mohli např. uplatnit vyšší výdajový paušál.

Pokračovat na článek


Podnikání studentů

Právní rámec podnikání stanoví, že v okamžiku nabytí 18 let si můžeme začít vydělávat jako osoba samostatně činná (OSVČ) a de facto tak zahájit naše podnikání. Samotná příprava a úřadování (deadliny) probíhá v případě studenta úplně stejně jako u ostatních osob. Chceme-li uplatnit studentské výhody (viz níže), je zapotřebí na úřady pravidelně doručovat potvrzení o studiu.Studenti vykonávají samostatně výdělečnou činnost jako vedlejší činnost.Jako osoba, která má příjem z podnikání či samostatně výdělečné činnosti máme povinnost po skončení roku uvést své příjmy v daňovém přiznání a zaplatit daň z příjmu.Výhody studentů oproti ostatním podnikatelůmSleva na dani z příjmůVýhody zdravotního a sociálního pojištěníSleva na dani z příjmůna poplatníkana studentaVýhoda této slevy na dani z příjmů je ta, že ji uplatňujeme vždy ve výši za celý rok, a to i v případech, že podnikáme méně než 12 měsíců v roce. Slevu uplatňujeme ve svém přiznání dani z příjmu.Slevu na studenta můžeme uplatňovat až do věku 26 let (ve speciálních případech doktorského prezenčního studia až do 28 let).Zdravotní pojištěníStudent do 26 let (dále jen „student“), který podniká je považován za státního pojištěnce, plátce zdravotního pojištění je tedy stát. Není ale pravda, že studenti neplatí zdravotní pojištění vůbec.Pro studenty neplatí minimální vyměřovací základ a stejně tak povinné zálohy. Zdravotní pojištění platí pouze z dosaženého zisku.Zdravotní pojištění se platí na základě odevzdaného Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ. Přehledy za uplynulé účetní období je nutné odevzdat nejpozději do 30 dubna.Při začátku podnikání musíme do 8 dnů oznámit své zdravotní pojišťovně, že jsme student, resp. doručit potvrzení o studiu, které naše podnikání posadí do kategorie vedlejší činnosti. Díky tomu:pojištění platíme jen ze skutečného zisku (resp. neplatí pro nás minimální vyměřovací základ)neplatíme zálohy na zdravotní pojištění Sociální pojištěníOd počátku podnikání máme opět 8 dnů na oznámení OSSZ našeho studentského statutu. Při úspěšném doručení bude naše podnikání bráno jako vedlejší, což nám přinese tyto výhody:první rok nemusíme platit zálohyv případě nízkého zisku (cca 56 tisíc ročně) neplatíme sociální pojištění vůbec a následující rok neplatíme ani zálohypři vyšším zisku doplatíme podle podaného Přehledu a začínáme platit zálohy stanovené pro vedlejší činnost Nemocenské pojištěníJako OSVČ nemáte povinnost platit nemocenské pojištění (účast je pouze dobrovolná), jehož výše se jinak pohybuje 1,4% z měsíčního základu s minimální zákonem stanovenou částkou.

Pokračovat na článek


Sociální pojištění

Sociální pojištění je složeno ze tří složek:pojistného na důchodové zabezpečenípříspěvku na politiku zaměstnanostinemocenského pojištění (není povinné pro OSVČ)Odlišné kategorieOSVČ s hlavní činnostíSociální pojištění odvádíte každý měsíc, a to i váš první rok podnikání v minimálních zálohách, jinak dle posledního Přehledu.OSVČ s vedlejší činnostíAby byla vaše samostatně výdělečná činnosti považována jako vedlejší, musíte OSSZ včas doložit jednu ze zákonem stanovených podmínek:jste nezaopatřené dítě (soustavná příprava na budoucí povolání, tj studium do věku 26 let)přiznání starobního důchodunárok na invalidní důchodv předešlém roce jste vykonávali zaměstnání, které zakládalo účast na nemocenském pojištění zaměstnancůa další…Hranice vašeho zisku bez placení zálohKaždý osoba samostatně výdělečně činná s vedlejší činností se může vyhnout placení měsíčních záloh na sociální pojištění.pouze jako OSVČ s vedlejší činnostídobrovolně jste se nepřihlásili k placení sociálního pojištěníváš daňový základ (zisk) nepřesáhl určitou hraniciKritická hranice zisku pro rok 2010Stanovena na částku 56 901,-Kč.Kritická hranice zisku pro rok 2011Stanovena částkou 59 374,-Kč.TIP: Sociální pojištění neplatí příležitostní autoři, jejichž úhrn příjmů od jednoho plátce nepřesáhne 7000,- Kč v kalendářním roce.

Pokračovat na článek


Zálohy sociálního pojištění

Zálohy na sociálním pojištění musíme platit měsíčně, a to v takové výši, v jaké to stanoví náš poslední odevzdaný Přehled. Minimálně vždy musíme dodržovat státem stanovenou minimální hranici. Minimální hranici záloh platíte:v první roce podnikání (nemáte odevzdaný Přehled)v případě, že v přehledu vyšla nižší zálohaVýše minimálních zálohVýše minimálních záloh na sociálním pojištění závisí na tom, zda naše podnikání je hlavní činností či činností vedlejší.pro hlavní činnost (2.polovina 2011) je stanoveno 1807,- Kč měsíčněpro vedlejší činnost (2.polovina 2011) to je stanoveno 723,- KčSplatnost zálohSplatnost záloh je nejpozději do 20tého dne následujícího měsíce. Pozor, nestačí 20tý den peníze odeslat, platba musí být v tento den již připsána na účtu (obecné doporučení je posílat 3 pracovní dny před splatností).Kdy neplatíte zálohyOSVČ, které jsou v zaměstnaneckém poměru, kde již zaměstnavatel hradí pojištění z minimálního vyměřovacího základu, nemusí povinně platit zálohy. Praxe však ukazuje, že zálohy jsou výhodné v souvislosti s rovnoměrnou distribucí finančních prostředků v průběhu celého roku.Zálohy na sociální pojištění také neplatíte:jako OSVČ s vedlejší činnostíváš zisk v předešlém roce byl nižší než stanovená hranice nepřihlásili jste se k zálohám dobrovolněOSVČ s hlavní vs. vedlejší činnostíObecně je každý brán jako OSVČ s hlavní činností. Pokud chcete, aby vaše činnost byla braná jako vedlejší, musíte OSSZ doložit splnění alespoň jedné ze zákonných podmínek, např. doložit, že jste nezaopatřené dítě (do 26let pokud se soustavně připravujete na budoucí povolání, tj. studujete).Zálohy na nemocenské pojištěníZálohy na nemocenské pojištění jako OSVČ platit nemusíte, jedná se o dobrovolnou část sociálního pojištění.Dobrovolné přihlášení se k sociálnímu pojištění má de facto částečný význam pro zvýšení důchodu.

Pokračovat na článek


Nejčastější dotazy OSVČ na sociální pojištění

Jakým způsobem oznámit OSSZ, že jsem ukončil samostatně výdělečnou činnost?OSVČ je povinen oznámit ukončení samostatně výdělečné činnosti příslušné OSSZ písemně. Ukončením se rozumí jak přerušení podnikání, tak zrušení podnikatelského oprávnění.Toto oznámení jste povinni učinit do 8 dní následujícího měsíce po měsíci, ve kterém jste ukončili samostatnou výdělečnou činnost. Pokud jste ukončili 16.2.2011, oznámit jste povinni do 8.3.2011.Po ukončení samostatné výdělečné činnosti se chci zaregistrovat na úřad práceNejprve je nutné ukončení podnikání oznámit příslušné OSSZ, která vám vydá Potvrzení o době výkonu samostatné výdělečné činnosti a o době účasti na důchodovém. Toto potvrzení de facto nahrazuje zápočtový list. Mimo jiné zde najdeme i údaj, který je rozhodný pro výpočet výše podpory v nezaměstnanosti, resp. o výši vyměřovacího základu OSVČ pro placení pojistného za poslední zúčtovaný kalendářní rok. Toto potvrzení předkládejte úřadu práce při registraci.Změnil jsem trvalý pobytPokud jako OSVČ změníte trvalý pobyt, jste povinni tuto skutečnost oznámit příslušné OSSZ podle původního trvalého pobytu. Příslušné OSSZ si vymění dokumentaci a bude vám zasláno nové číslo účtu a variabilní symbol pro platbu pojistného.Je nemocenské pojištění povinné?Nemocenské pojištění je dobrovolné a pro OSVČ vzniká na základě podané přihlášky. Pokud se přihlásíte k nemocenskému pojištění, automaticky se z vás stává OSVČ s hlavní činností, a to i přes to, že uplatňujete důvody pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Pokud se nepřihlásíte k nemocenskému pojištění, může to mít negativní dopady především pro ženu, neboť jako OSVČ jí nebude v těhotenství a po porodu náležet peněžitá pomoc.Mám nárok na peněžitou pomoc v mateřství?Pro peněžitou pomoc v mateřství musíte jako OSVČ splňovat dvě podmínky.účast na nemocenském pojištění pod dobu 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPMúčast na nemocenském pojištění OSVČ po dobu 180 dnů v období jednoho roku před nástupem na PPMOSVČ nevykonává v době pobírání dávky samostatně výdělečnou činnostKdy zaniká nemocenské pojištění?Kromě standardního procesu odhlášení se z nemocenského pojištění, může dojít k zániku také v případech neplacení pojistného, resp. placení v nesprávné, menší výši. Minimální měsíční záloha na nemocenské pojištění pro rok 2011 činí 92 Kč.Kolik musím odvádět v měsíčních zálohách, abych měl/a dobrý důchod?Výše měsíčních záloh na výši budoucího důchodu vskutku nemá žádný vliv. Výše důchodu je ovlivněna, res. závisí na výši ročního vyměřovacího základu.Výše dávky důchodového pojištění závisí na:délce doby důchodového pojištěníosobním vyměřovacím základu pojištěncePokud váš průměr osobních vyměřovacích základů nepřesáhne částku 11.000,-Kč, je započtena do výše důchodu celá částka vašeho vyměřovacího základu.Pokud váš průměr vyměřovacích základů přesahuje 11 tisíc, započítává se celých 11.000,-Kč a navíc30% z částky, která je v rozmezí 11.000,-Kč – 28.200,-Kč10% z částky nad 28.200,-Kč

Pokračovat na článek


Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění je zákonným pojištěním, je jím hrazena zdravotní péče poskytovaná pojištěncům. Rozsah, podmínky, výše pojistného, penále, způsob placení, evidence a další je upraveno ve dvou níže uvedených zákonech. Musím platit zdravotní pojištění?Základní otázkou je, zdali musíme platit zdravotní pojištění. Obecně platí, že máte-li příjmy z podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti, pak platit pojistné musíte.Zákon však výslovně uvádí, kdo je plátcem zdravotního pojištění. Pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) dle §5 odst. 1 písm b) 48/1997) jsou to např.osoby provozující živnost (podle Živnostenského zákona)osoby vykonávající uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů,osoby podnikající v zemědělstvíosoby provozující podnikání podle zvláštních předpisůosoby vykonávající nezávislé povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisůKolik budu platit na zdravotním pojištění?Sazba pojistného na zdravotní pojištění pro OSVČ rok 2010 činí 6,75% ze zisku.Musím platit zálohy na zdravotní pojištění?Placení záloh (resp. měsíční úhrady zdravotního pojištění vs. souhrnná platba zdravotního po konci roku) se liší od typu naší samostatně výdělečné činnosti.hlavní příjemvedlejší příjempojistné platí stát

Pokračovat na článek


Zálohy zdravotního pojištění

 Placení záloh (resp. měsíční úhrady zdravotního pojištění vs. souhrnná platba zdravotního po konci roku) se liší od typu naší samostatně výdělečné činnosti.hlavní příjemvedlejší příjempojistné platí státZálohy jsou splatné 8. den následujícího měsíce, resp. záloha za měsíc leden musí být připsána na účet pojišťovny 8. února. Doporučujeme odesílat 3 pracovní dny předem.1. Hlavní příjemZálohy musíme platit každý měsíc a to ve výši, která nám vyšla v Přehledu, nikdy však méně než je zákonem stanovená minimální záloha (pro rok 2010 je to 1601,-Kč)V závislosti na našem zisku v uplynulém roce se s pojišťovnou vyrovnáme po konci roku – buď budeme ještě doplácet anebo nám pojišťovna vrátí přeplatek a pak se nám sníží i zálohy na další rok.2. Vedlejší příjemPři vedlejším příjmu jsme osvobozeni od placení záloh, zdravotní pojištění tedy platíme souhrnně po skončení roku na základě našeho Přehledu.Samostatná výdělečná činnost je považována za vedlejší příjem v případě, že za nás v zaměstnání náš zaměstnavatel odvedl daň na zdravotní pojištění z minimální mzdy a my tuto skutečnost do 8 dnů nahlásíme pojišťovně. V Přehledu se rozlišuje právě kvůli hlavnímu a vedlejšímu příjmu každý měsíc zvlášť.3. Pojistné platí státOsoby, za které platí pojistné stát dle §7 zákona 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění jsou např.studentižena pečující o malé dítědůchodce pobírající starobní či plný anebo částečný invalidní důchodPrvní rok neplatíme zálohy nikdy. Po skočení roku a podání Přehledu zaplatíme pojistné na základě našeho skutečného zisku. Od něho se poté odvíjejí i minimální zálohy. V případě nulového zisku zálohy neplatíme.

Pokračovat na článek


Dohody a malý rozsah

Zákoník práce umožňuje při zaměstnání na dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce využít výhod jak v oblasti daňové, tak v oblasti pojištění.Dohoda o pracovní činnostizaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí zdravotní ani sociální pojištění při příjmu 1999,-Kč měsíčněDohoda o provedení práceneplatí se zdravotní ani sociální pojištění (nezávisle na výši výdělku)Příležitostná činnostV případě že za kalendářní rok nepřesáhne náš součet příjmů (nikoli zisku) z příležitostné činnosti 20 tisíc Kč, nemusíme tento příjem danit.příležitostná činnostipříležitostný pronájem movitých věcízemědělská výroba provozována samostatně hospodařícím rolníkemPozor: Příležitostnou činností není činnost, kterou provozujeme sice „příležitostně“, ale na základě živnostenského oprávnění.Odměna do 5000,-Kč/měsO zdanění příjmu rozsahu do 5000,-Kč/měs rozhoduje skutečnost, zda zaměstnanec podepíše Prohlášení poplatníka k dani.V případě, že NEpodepíše Prohlášení poplatníka k daniZaměstnavatel má povinnost odvést z příjmu srážkovou daň 15%Zaměstnanec tento příjem již nikde neuvádíV případě, že podepíše Prohlášení poplatníka k daniZaměstnavatel odvádí zálohu daně z příjmuZaměstnanec požádá na konci roku zaměstnavatele o Potvrzení o příjmu a zahrnuje příjmy buď do svého daňového přiznání anebo do zúčtování daně ze mzdyOdměna nad 5000,-Kč/měsPři odměně zaměstnavatele nad 5000,-Kč měsíčně odvádí zaměstnavatel zálohu na daň z příjmu. Pakliže zaměstnanec podepíše pro ten který měsíc Prohlášení poplatníka k dani, zaměstnavatel si může zálohu daně snížit o slevy na dani.Na konci roku zaměstnanec požádá zaměstnavatele o vydání Potvrzení o příjmu a tyto příjmy zahrnuje buď do svého daňového přiznání anebo do zúčtování daně ze mzdy.

Pokračovat na článek


Daňová evidence

Systematika účetnictví obecněPodle aktuálního zákona o daních z příjmu můžete vést účetnictví ve dvojí podobě:účetnictví (dříve podvojné účetnictví)daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví)Daňová evidenceDaňová evidence je termín nového zákona (§7b zákona o daních z příjmu), který nahradil velmi zažitý pojem jednoduché účetnictví. Obsahově se nikterak neliší (zákonné podmínky jsou dokonce v něčem ještě menší), došlo de facto pouze ke změně názvosloví.Hlavním cílem daňové evidence má být podkladový materiál pro zjištění základu daně.Kdy vedu daňovou evidenciZákon vymezuje povinnost vést daňovou evidenci negativně, to znamená, že výslovně uvádí, kdy jste povinni vést (podvojné) účetnictví. Pakliže do těchto kategorií nespadáte, máte povinnost vést daňovou evidenci.Co evidujeme v daňové evidenci?evidenci příjmů a výdajůevidenci majetku a závazkůDoklady je třeba na výzvu příslušných orgánů předložit spolu s naší evidencí, proto se vyplatí investovat nějaký ten čas do udržitelného pořádku.Daňová evidence příjmů a výdajůTato evidence je velmi jednoduchá, neboť vám budou stačit dvě kolonky: jedna pro zdanitelný příjem a druhá pro daňově uznatelné výdaje. Do tabulky můžete zanášet jak peněžité tak nepeněžité příjmy a výdaje, není problém doplňovat informace zpětně či hromadně (např. poštovné), ale vždy v rámci jednoho kalendářního roku.Daňová evidence majetku a závazkůDaňovou evidencí majetku a závazků podpíráme své příjmy a výdaje. Patří sem např. inventura majetku, přehled pohledávek či závazků.MS Excel vs. Účetní programMS Excel je asi nejpoužívanějším tabulkovým programem, který zvládá jak základní, tak pokročilé buňkové matematické operace. Práce s ním je jednoduchá, proto při začátcích podnikání vřele doporučujeme. Mít přehled v daňové evidenci je potřeba, na konci kalendářního roku to vždy oceníte. Tabulky v MS Excelu si snadno upravíte podle vaší potřeby, bez problému soubor pošlete spolupracovníkovi k doplnění (kompatibilní s Open Office) či vytisknete na jakékoli tiskárně.Speciální program pro daňovou evidenci (free či placené licence) využijete v případě, že máte větší množství faktur či máte rozdělené příjmy a výdaje do různých bankovních kont. Pokud jste plátci DPH, pak rozhodně doporučujeme používat účetní program.

Pokračovat na článekVýsledky vyhledávání v sekci: Rady a Tipy

Reklamní fotka

– poznáte, že je správně zhotovena? 11 zlatých pravidelChce vaše společnost propagovat své produkty pomocí reklamní fotografie? Vytváření reklamních fotografií je náročným řemeslem, a proto není radno svěřovat tento úkol kolegovi z vedlejší kanceláře posedlému snímky z rodinných dovolených.Ve výsledku je dobrou reklamní fotografií ta, která prodává váš produkt. K takovému cíli může vést nepřeberné množství jejich provedení. Přesto ale naštěstí existují určitá pravidla, která vám mohou odhalit neprofesionální práci ještě předtím, než utratíte statisíce za kampaň. Na jejich definování se podíleli pánové Pavel Žďárek a Jan Doležel z reklamní agentury Leviathan a profesionální fotograf Zdeněk Kompert, který mimo jiné učí tvorbu reklamních snímků pro Institut digitální fotografie.1. Základní ingredienceKvalitní reklamní fotografie musí mít dobré zpracování a nápad. Když vám chybí nápad, perfektní provedení prázdnost fotografie nezakryje. Podobně dobrý nápad realizovaný amatérem neskončí zpravidla nikterak slavně. Proto je důležité najít správného fotografa a pověřit ho pravým úkolem.2. Práce pro profesionálaReklamní fotografie by neměla být dílem nadšených amatérů, je nutné vyhledat profesionála. Bohužel se ale nelze slepě spoléhat na jméno reklamní agentury. Ani to není vždy zárukou nabídky ideálního fotografa pro váš koncept. Každý obor lidské činnosti je specifický, a proto jsou i specializovaní fotografové. Někteří umějí lépe fotit akty, jiní portréty, další se zaměřují na krajiny či jídlo. Podle druhu reklamní fotografie je dobré si vybrat i specialistu na focení toho kterého oboru. Vždy si proto prohlédněte předchozí práce fotografa.3. Jak ho najít?Stejně jako při výběru zástupce jakéhokoliv jiného volného povolání není tento úkol nikterak lehkým. Prvotním krokem může být internetové vyhledávání. Stránka Asociace profesionálních fotografů www.asociacefotografu.com nabízí vyhledávání podle jména. 4. Kdo se v tom má vyznat?Ano, fotografů je mnoho, každý z nich má internetovou prezentaci a není v lidských silách všechny projít. Obtížné je také oddělení uměleckých fotografů od ryze reklamních – většina dělá obojí. Nezbývá tedy než se snažit zaměřit na vyhledávání těch, co jsou zruční v produkci takového typu fotografie, který při vaší prezentaci preferujete. Klíčovými slovy při vyhledávání pak mohou být: fotografie krajiny, jídla, automobilů, produktová fotografie atd. Samozřejmě platí stejně jako kdekoliv jinde, že osobní reference je k nezaplacení.5. Konečný výběrPokud máme vytipované jméno, měla by být jeho následná evaluace důkladná. Internetové prezentace umožňují rychlé seznámení se s prací profesionála, neměli byste ale zůstat pouze u ní. Zdeněk Kompert upozorňuje na fakt, že „velké scény“, auta či kulinářské fotografie jsou většinou prací týmu lidí. Proto je důležité zajímat se, kdy a za jakých podmínek byla vytvořena ta fotka šťavnatého bifteku, co má fotograf ve své prezentaci. Je důležité vědět, zda-li má v dané chvíli fotograf podmínky, aby mohl zakázku splnit. To se týká i vyjasnění termínu odevzdání práce nebo zodpovědnosti za postprodukci fotografie.„Dokonalý nápad“Přestože fáze výběru fotografa je již za námi, není stále nic vyhrané. Pokud mu není zadán kvalitní námět, může být jeho práce stejně zbytečná. Recept na „dokonalý nápad“ neexistuje, opět ale existují pravidla, která by ve většině případů měla být konceptem reklamy respektována.6. AtmosféraKvalitní zpracování je samozřejmostí, duší fotky je atmosféra. Sportovní vůz kličkující horskými serpentinami při západu slunce navozuje pocit nespoutanosti a svobody. Snímky terénních vozů se pořizují před horskými masivy kvůli zdání robustnosti, výdrže a síly. Tváře mužů u piva zračí kombinaci radosti ze shledání s přáteli a zaslouženého odpočinku, přičemž půllitry před nimi podivně září. Není pochyb o tom, kdo je hvězdou dané fotografie a proč se ti pánové tváří šťastně. Z piva se line zářivá aura, zbytek fotografie je jen stafáží s tlumenou úrovní jasu. Ať už je vašim produktem cokoliv, navoďte takovou atmosféru, která potenciálního zákazníka osloví a kterou si bude moci spojit s produktem.7. Co dělají na té fotce oškliví lidé?Reklama je svět klamů. Všechno je prozářenější, radostnější. Nikdo nemá odlesky na tvářích, modelky a modelové vyluzují za každé situace nelidské úsměvy, při kterých se jejich zuby skví pro nás běžné smrtelníky zahanbující bělotou. Idea, že po zkonzumování jogurtu bude naše tělo opálené a vytrénované, rodina jako mávnutím kouzelného proutku šťastná a sídlící v moderní vilce, se najednou nezdá být natolik scestná. Proto je reklamní fotka zpravidla záměrně jasná, často až přeexponovaná. Svět reklamy není vzdálen realitě pro ni za nic, ubrečená stará panna prací prášek neprodá.8. Zdůrazněte přednosti a zamaskujte slabé stránkyFotografie by měla představovat bezchybný produkt! Obecně vnímaná vada produktu se dá výjimečně zrelativizovat, příhodnější je ale předstírat, že negativa neexistují. Ukázkou skvělé práce je reklama na zapalovače Zippo. Fotografie Toma Cwenara odvádí pozornost od dnes silně nemódního smyslu zapalovače. Jeho funkce – zapalování cigaret způsobujících rakovinu – je nepodstatná. Reklama sděluje, že každý zapalovač má svůj příběh, tento skutečného vojáka z války Iráku. Že Zippo používali dávno předtím i jiní vojáci, naznačují zapalovače z vietnamské a druhé světové války v dolní části fotografie. Zdůrazněna je tak tradice značky a image hrdiny. Koupí Zippo nejste „opovrženíhodným kuřákem“, jste dalším příběhem zapalovače s duší.9. Važte reklamní fotografii na další marketingové aktivityJe to ten nejlepší způsob, jak posílit její účinek. Billboard u silnice s detailem na bujné ženské poprsí, snažící se prodat takřka cokoliv mužům, je nestárnoucí a kupodivu stále účinnou klasikou. Ne vždy je ale nutný takto laciný způsob upoutání pozornosti. Navázání fotografie na televizní spot je ideálním způsobem, jak se vymanit ze snahy za každou cenu zaujmout. Potencionální zákazníci upřou svůj zrak na fotografii díky tomu, že její obsah již znají nebo jim jen přijde povědomý. Pokud si v tu chvíli daný televizní spot znovu vybaví, fotografie navíc zpětně posiluje i jeho účinnost. Způsob „navázání“ lze použít i v kombinaci s dalšími marketingovými nástroji.10. Ukažte výrobek jinak!Neotřelé nápady mohou postavit všechna pravidla na hlavu. Dnešní zrychlená doba nás válcuje reklamou na každém kroku, a proto většina z nás reklamy filtruje. Svůj zrak upřeme na ty, které nám dají něco navíc, neotřelý nápad či humor prodávají. Nebojte se experimentovat. Jan Doležel zdůrazňuje, že obyčejné věci v neobvyklých pozicích či souvislostech mohou tvořit skvělou reklamní fotografii. Ukázkou může být novozélandská reklama na telenovelu Ošklivka Betty. Nevadí, že fotografie je tuctovým vyretušovaným portrétem na nudném pozadí – není to totiž vidět.11. Rada na závěrPři tvorbě nezanedbávejte komunikaci s fotografem. Je důležité uvědomit si, co je na objektu specifické, na co se má fotograf zaměřit a tomu potom podřídit focení. Dobrý fotograf je odborníkem, který vám obstará technicky dokonalé fotky. Odborníky na produkt byste měli být vy.  Vzájemnou spoluprací lze napomoci vzniku reklamní fotografie obsahující obě nezbytné ingredience, a to je ta, kterou chcete.

Pokračovat na článek