Výsledky vyhledávání pro dotaz příjmy

Výsledky vyhledávání v sekci: Podnikání

OSVČ bez živnosti

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) je osobou, která má příjem z podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti. Jedná se o pojem, který je relevantní pro úřady, správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.Samostatně výdělečnou osobou bez živnostenského oprávněníV určitých případech můžeme podnikat i bez živnostenského oprávnění. Není pravda tedy, že každé podnikání je založeno na základě živnostenského listu.Podnikání bez živnosti je definováno v živnostenském zákoně §3 a zákoně o daních z příjmu §7 odst. 1 a 2.Mezi nejčastější varianty patří:autorská činnost (redaktorství,…)nezávislá podnikání (spisovatel, hudebník,…)podnikání podle zvláštních předpisů (znalci, tlumočníci, daňoví poradci,…)příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářstvíV některých případech se nám např. vyplatí založit volnou živnost dobrovolně, abychom mohli např. uplatnit vyšší výdajový paušál.

Pokračovat na článek


Podnikání studentů

Právní rámec podnikání stanoví, že v okamžiku nabytí 18 let si můžeme začít vydělávat jako osoba samostatně činná (OSVČ) a de facto tak zahájit naše podnikání. Samotná příprava a úřadování (deadliny) probíhá v případě studenta úplně stejně jako u ostatních osob. Chceme-li uplatnit studentské výhody (viz níže), je zapotřebí na úřady pravidelně doručovat potvrzení o studiu.Studenti vykonávají samostatně výdělečnou činnost jako vedlejší činnost.Jako osoba, která má příjem z podnikání či samostatně výdělečné činnosti máme povinnost po skončení roku uvést své příjmy v daňovém přiznání a zaplatit daň z příjmu.Výhody studentů oproti ostatním podnikatelůmSleva na dani z příjmůVýhody zdravotního a sociálního pojištěníSleva na dani z příjmůna poplatníkana studentaVýhoda této slevy na dani z příjmů je ta, že ji uplatňujeme vždy ve výši za celý rok, a to i v případech, že podnikáme méně než 12 měsíců v roce. Slevu uplatňujeme ve svém přiznání dani z příjmu.Slevu na studenta můžeme uplatňovat až do věku 26 let (ve speciálních případech doktorského prezenčního studia až do 28 let).Zdravotní pojištěníStudent do 26 let (dále jen „student“), který podniká je považován za státního pojištěnce, plátce zdravotního pojištění je tedy stát. Není ale pravda, že studenti neplatí zdravotní pojištění vůbec.Pro studenty neplatí minimální vyměřovací základ a stejně tak povinné zálohy. Zdravotní pojištění platí pouze z dosaženého zisku.Zdravotní pojištění se platí na základě odevzdaného Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ. Přehledy za uplynulé účetní období je nutné odevzdat nejpozději do 30 dubna.Při začátku podnikání musíme do 8 dnů oznámit své zdravotní pojišťovně, že jsme student, resp. doručit potvrzení o studiu, které naše podnikání posadí do kategorie vedlejší činnosti. Díky tomu:pojištění platíme jen ze skutečného zisku (resp. neplatí pro nás minimální vyměřovací základ)neplatíme zálohy na zdravotní pojištění Sociální pojištěníOd počátku podnikání máme opět 8 dnů na oznámení OSSZ našeho studentského statutu. Při úspěšném doručení bude naše podnikání bráno jako vedlejší, což nám přinese tyto výhody:první rok nemusíme platit zálohyv případě nízkého zisku (cca 56 tisíc ročně) neplatíme sociální pojištění vůbec a následující rok neplatíme ani zálohypři vyšším zisku doplatíme podle podaného Přehledu a začínáme platit zálohy stanovené pro vedlejší činnost Nemocenské pojištěníJako OSVČ nemáte povinnost platit nemocenské pojištění (účast je pouze dobrovolná), jehož výše se jinak pohybuje 1,4% z měsíčního základu s minimální zákonem stanovenou částkou.

Pokračovat na článek


Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)

Osoba samostatně výdělečně činná je fyzická osoba, která má příjmy z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti.Příjmy OSVČPříjmy z podnikánípříjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářstvípříjmy ze živnostipříjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisůpodíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na ziskuPříjmy z jiné samostatné výdělečné činnostipříjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv,…příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisůpříjmy znalce, tlumočníka, atd.příjmy z činnosti insolvenčního správcePráva a povinnosti OSVČOSVČ podniká pod svým jménem a na svoji odpovědnostza závazky ručí celým svým majetkemdo určitého obratu může vést daňovou evidenci namísto (podvojného) účetnictvív daňovém přiznání může uplatňovat paušální výdaje, resp. nemusí prokazovat nákladydo určitého obratu nemá povinnost být plátcem DPHnemá povinnost zapsání do obchodního rejstříkuOSVČ bez živnosti

Pokračovat na článek


Pojištění

Další povinností osoby samostatně výdělečně činné je platba pojistného, a to v lepším případě jednou ročně. Ve většině případů se však nevyhnete měsíčním pravidelným odvodům, jejichž výše se stanoví na základě podaného Přehledu příjmů OSVČ.  Pojištění jako daňově uznatelný výdaj? BohuželZálohy na zdravotní a sociální pojištění spadají do kategorie poplatků, které bohužel nemůžeme uplatnit jako daňově uznatelný výdaj.Kdy neplatímeSociální a zdravotní pojištění jsou povinná pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné. Dohoda o provedení práce má tu výhodu, že zde pojištění platit nemusíme.Sociální pojištěníMáte zisk za zdaňovací období méně jak 57 tisíc? A víte, že možná nemusíte platit měsíční zálohy? A co ještě nemusíte?Zdravotní pojištěníMáte-li příjmy z podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti, pak platit zdravotní pojištění musíte. Kolik to bude a jak velké zálohy vám budou stanoveny záleží také na tom, jak podnikáte. Nemocenské pojištěníNemocenské pojištění je pro vás jako OSVČ nepovinné, registrace zcela dobrovolná. Přesto může přinést nějaké výhody. Od ledna 2011 došlo k legislativní změně, která výrazně ovlivní vaši distribuci financí, pokud dobrovolně přispíváte na nemocenské pojištění.Vaše pravidelná povinnostČerveně si poznačte do kalendáře datum 30.dubna, neboť toto je poslední den, kdy můžete odevzdat svůj Přehled příjmů OSVČ na OSSZ a zdravotní pojišťovnu bez jakýchkoli sankcí.

Pokračovat na článek


Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění je zákonným pojištěním, je jím hrazena zdravotní péče poskytovaná pojištěncům. Rozsah, podmínky, výše pojistného, penále, způsob placení, evidence a další je upraveno ve dvou níže uvedených zákonech. Musím platit zdravotní pojištění?Základní otázkou je, zdali musíme platit zdravotní pojištění. Obecně platí, že máte-li příjmy z podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti, pak platit pojistné musíte.Zákon však výslovně uvádí, kdo je plátcem zdravotního pojištění. Pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) dle §5 odst. 1 písm b) 48/1997) jsou to např.osoby provozující živnost (podle Živnostenského zákona)osoby vykonávající uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů,osoby podnikající v zemědělstvíosoby provozující podnikání podle zvláštních předpisůosoby vykonávající nezávislé povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisůKolik budu platit na zdravotním pojištění?Sazba pojistného na zdravotní pojištění pro OSVČ rok 2010 činí 6,75% ze zisku.Musím platit zálohy na zdravotní pojištění?Placení záloh (resp. měsíční úhrady zdravotního pojištění vs. souhrnná platba zdravotního po konci roku) se liší od typu naší samostatně výdělečné činnosti.hlavní příjemvedlejší příjempojistné platí stát

Pokračovat na článek


Přehled příjmů OSVČ

Přehledy o platbě pojištění OSVČNa základě registrace jako OSVČ vám vznikla povinnost každoročně podávat OSSZ – správě sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok (celkem tedy dva).Tiskopisy a formulářeTiskopisy si můžete buď osobně vyzvednout na příslušných úřadech anebo si je elektronicky stáhnout. Vyplnit tyto přehledy o své příjmy a výdaje je mnohem jednodušší než samotné daňové přiznání, navíc součástí jsou Pokyny, které vám s kolonkami pomohou.V přehledech také uveďte, kolik jste během roku zaplatili na zdravotní, sociální případně nemocenské pojištění. Po započtení všech informací zjistíte, zda máte přeplatek a vaše zálohy na další rok se sníží anebo naopak máte nedoplatek a vaše zálohy se zřejmě zvýší.V případě nedoplatku:zdravotního pojištění – máte povinnost zbývající částku uhradit do 8 dnůsociálního pojištění – máte povinnost zbývající částku doplatit do konce dubnaTermín pro odevzdáníOba přehledy o platbě pojištění OSVČ je potřeba doručit do jednoho měsíce od vašeho nejzazšího termínu pro podání daňového přiznání.Daňové přiznání 31.března => Přehledy 30.dubnaDaňové přiznání 30.června => Přehledy 31.července

Pokračovat na článek


Daň z příjmu FO

Kdo platí daň z příjmu FORezidentiDaň z příjmu fyzických osob platí:občané s trvalým pobytem na území České republikyobčané, kteří se na území České republiky zdržují alespoň 183 dní v roceTato daň se vypočítává jak z tuzemských tak zahraničních příjmů.NerezidentiDaň z příjmu fyzických osob odvádějí pouze z příjmů dosažených na území České republiky:občané, kteří nesplňují podmínky rezidentůobčané, kteří nemají bydliště v České republice a obvykle se tu zdržují pouze za účelem studia či léčeníVýše daně z příjmu fyzických osobZákonem stanovená výše daně z příjmu fyzických osob je aktuálně 15%.Z čeho se daň z příjmů platíPříjmy ze závislé činnosti a funkční požitkyPříjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnostiPříjmy z kapitálového majetkuPříjmy z pronájmuOstatní příjmyDaň z příjmů NEplatímePoplatníci nemají povinnost platit daně z příjmů, které jsou:vyňaty z předmětu daněod daně osvobozenyPříjmy osvobozené od daněJedná se o příjmy, které nemáte povinnost zahrnovat do daňového základu, to znamená, že z nich neodvádíte daň. Toto osvobození je však jednak vázáno na splnění určitých podmínek a jednak má své horní limity, které pakliže přesáhnete, musíte danit.Jedná se např. o příjmy:z prodeje nemovitostiz prodeje movitých věcíodměny vyplácené zdravotní správou dárcům za odběr krvestipendia ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje, z prostředků vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituceúroky z vkladů ze stavebního spoření včetně úroků ze státní podporypříjmy z prodeje cenných papírůPříjmy vyňaté z předmětu daněPříjmy vyňaté z předmětu daně nepodléhají dani z příjmu fyzických osob, to znamená, že z nich daň neplatíme, neboť se ani nepromítnou do našeho daňového základu.příjmy získané dědictvím (odvádíte dědickou daň), darováním (odvádíte darovací daň) anebo vydáním nemovitosti, movité věci anebo majetkového právapříjmy získané nabytím akcií nebo podílových listůpříjmy z rozšíření nebo zúžení SJM (společné jmění manželů)příjmy au-pair v zahraničía dalšíZaplacení daněCelková výše daně se určuje na základě daňového základu. Pro jeho vyčíslení a stejně tak vaši daňové povinnosti se využívá daňové přiznání. V některých případech ale nemusíte podávat daňové přiznání.

Pokračovat na článek


Dohody a malý rozsah

Zákoník práce umožňuje při zaměstnání na dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce využít výhod jak v oblasti daňové, tak v oblasti pojištění.Dohoda o pracovní činnostizaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí zdravotní ani sociální pojištění při příjmu 1999,-Kč měsíčněDohoda o provedení práceneplatí se zdravotní ani sociální pojištění (nezávisle na výši výdělku)Příležitostná činnostV případě že za kalendářní rok nepřesáhne náš součet příjmů (nikoli zisku) z příležitostné činnosti 20 tisíc Kč, nemusíme tento příjem danit.příležitostná činnostipříležitostný pronájem movitých věcízemědělská výroba provozována samostatně hospodařícím rolníkemPozor: Příležitostnou činností není činnost, kterou provozujeme sice „příležitostně“, ale na základě živnostenského oprávnění.Odměna do 5000,-Kč/měsO zdanění příjmu rozsahu do 5000,-Kč/měs rozhoduje skutečnost, zda zaměstnanec podepíše Prohlášení poplatníka k dani.V případě, že NEpodepíše Prohlášení poplatníka k daniZaměstnavatel má povinnost odvést z příjmu srážkovou daň 15%Zaměstnanec tento příjem již nikde neuvádíV případě, že podepíše Prohlášení poplatníka k daniZaměstnavatel odvádí zálohu daně z příjmuZaměstnanec požádá na konci roku zaměstnavatele o Potvrzení o příjmu a zahrnuje příjmy buď do svého daňového přiznání anebo do zúčtování daně ze mzdyOdměna nad 5000,-Kč/měsPři odměně zaměstnavatele nad 5000,-Kč měsíčně odvádí zaměstnavatel zálohu na daň z příjmu. Pakliže zaměstnanec podepíše pro ten který měsíc Prohlášení poplatníka k dani, zaměstnavatel si může zálohu daně snížit o slevy na dani.Na konci roku zaměstnanec požádá zaměstnavatele o vydání Potvrzení o příjmu a tyto příjmy zahrnuje buď do svého daňového přiznání anebo do zúčtování daně ze mzdy.

Pokračovat na článek


Odečitatelné položky

Chcete zaplatit méně na daních? Využíváte slevy na daních? A uvádíte do svého daňového přiznání nezdanitelný základ daně? Existuje třetí způsob, jak platit ještě méně, a to díky odečitatelným položkám.Zatímco daňové slevy se odečítají až od vypočtené daně, odečitatelné položky uplatňujete ještě před výpočtem daně. Jejich odečtením se vám sníží daňový základ, ze kterého se počítá 15% daň z příjmu.Odečitatelné položky blíže charakterizuje zákon o daních z příjmu v §34. Jedná se o položky:Daňové ztrátyVýdaje na realizaci projektů výzkumu a vývojeDaňová ztrátaZtrátou se rozumí stav, kdy naše výdaje přesáhnou příjmy, a to na základě našeho účetnictví či daňové evidence. Z toho plyne, že pokud uplatňujete při svém podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti paušální výdaje, nelze se dostat do ztráty.Abychom mohli uplatnit daňovou ztrátu jako odečitatelnou položku v našem daňovém přiznání, je zapotřebí abych vyplnili zvláštní přílohu. Daňovou evidenci a doklady jsme povinni uschovat.Daňovou ztrátu nelze uplatnit v roce, ve kterém vznikla. Nejdříve ji uplatníme v roce, ve kterém dosáhneme zisku. Není problém ji uplatňovat po částech, pokud ji nevyužijeme celou v jednom roce.Pozor, daňovou ztrátu však nelze uplatňovat po více jak 5 letech následujících po ztrátě.Výdaje na realizaci projektů výzkumu a vývojeVýdaje na realizaci projektů výzkumu a vývoje musí splňovat podmínky jako daňově uznatelné náklady a zároveň na tuto realizaci nebyly poskytnuty dotace ani jiná podpora z veřejných zdrojů.Za splnění zákonných podmínek lze uplatnit tyto odečitatelné položky v 100% výši.

Pokračovat na článek


Daňové přiznání

 31. březen bývá pro mnohé živnostníky a drobné podnikatele datum, které mají ve svých kalendářích červeně tučně vyznačené. Několik dní před ním mívají dokonce noční můry. Ve skutečnosti není daňové přiznání takovým strašákem, jakým se na první pohled zdá být.Tento formulář daňového přiznání vyčísluje naši daňovou povinnost, na základě které odvádíme daň do státního rozpočtu a slouží rovněž pro následné kalkulace našich dalších povinností. Hlavním ukazatelem je daňový základ, na základě kterého se určí výše daně.Daňový základ se zpravidla snižuje o nezdanitelnou část základu daně a odečitatelné položky a poté se zdaní sazbou ve výši 15% u daně z příjmu. Následně můžete uplatnit slevy na dani.Abychom ukázali také druhou stanu mince, některým z vás se jistě podaří, aby vám stát vrátil nějaké peníze.Kdy musíte podávat daňové přiznáníDaňové přiznání musíte podávat v případě, ževaše roční příjmy (předmětem daně z příjmů FO) přesáhly 15 tisíc Kč, pokud se však nejedná o příjmy od daně osvobozené či příjmy, kde je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazbyvaše roční příjmy (předmětem daně z příjmů FO) nepřesáhly 15 tisíc Kč, ale vykazujete daňovou ztrátuvaše příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků (zdrojem ČR) jste měli od více plátců současně a byla z nich stržena záloha na daň (např. dvě současné zaměstnání)chcete uplatnit daňové slevy či zvýhodněníKdy nemusíte podávat daňové přiznáníDaňové přiznání nemusíte podávat, kdyžjste pro vaše příjmy podepsali formulář o prohlášení k dani (růžový) a nemáte jiné příjmy vyšší než 6000,-Kčvaše příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky ze zahraničí jsou vyjmuty ze zdaněníKdy musím odevzdat daňové přiznání?Obecně platí, že máte povinnost doručit daňové přiznání příslušnému finančnímu úřadu do 31.března následujícího kalendářního roku po zdaňovacím období.Pokud vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce (anebo máte povinnost podle zvláštního zákona mít ověřenou účetní uzávěrku auditorem), váš termín pro odevzdání se automaticky posouvá na 30.června následujícího roku po zdaňovacím období.FormulářPokud máte povinnost podávat daňové přiznání, pak je pro vás v každém případě relevantní hlavní tiskopis, který má 4 (A4) strany. Přílohy vyplňujete jen v případě, že vaše příjmy jsou podřaditelné pod uvedené přílohy.Příloha č. 1 | Osoby samostatně výdělečně činnéPřílohu č. 1 vyplňujete v případě, pokud jste měli příjmy z podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti, např.:příjmy z živnostipříjmy ze zemědělského, lesního a vodního hospodářstvípříjmy z podnikání podle zvláštních předpisůpříjmy z podílů společníků veřejné obchodní společnosti či komplementáře komanditní společnostipříjmy z autorských právPříloha č. 2 | Pronájem a ostatní příjmyPříloha č. 2 je pro všechny, kteří měli v příslušném kalendářním roce příjmy z pronájmu anebo měli tzv. ostatní příjmy (příjmy, které nejsou zdaněny podle zvláštních předpisů, příjmy od daně osvobozeny a příjmy vyňaty z předmětu daně).Příloha č.3 | Příjmy za více zdaňovacích období a ze zahraničíPříloha č. 3 zahrnuje obsáhlou problematiku, neboť se jedná o vaše příjmy za více zdaňovacích období a příjmy ze zahraničí. Pakliže si nejste jisti, doporučujeme kontaktovat daňového poradce.Příloha č. 4 | Výpočet daně ze samostatného základu daněPříloha č. 4 by měla zahrnovat vaše příjmy z kapitálového majetku a ostatní příjmy ze zahraničí (které nejsou obsahem Přílohy č. 3), pokud takové máte.Příloha č. 5 | Společné zdanění manželůPřílohu č. 5 pro společné zdanění manželů uplatníte v případě, pokud jste v manželství a vychováváte alespoň jedno dítě.Internetové kalkulačky a další nástrojeMnozí tíhnou k co největšímu usnadnění práce a vyhledávají na internetu rychlé online kalkulačky a další pomocné nástroje, které de facto samy spočítají vaši daňovou povinnost. Rádi bychom však upozornili, že se ve výpočtech mohou objevit chyby (např. chybné zaokrouhlování, které následně negativně ovlivní finální částku), proto doporučujeme si vše raději spočítat a ověřit ručně. Odpovědnost za podané daňové přiznání nesete vždy vy, neboť se to týká vašich peněz a vašich případných problémů s finančním úřadem. Další variantou je využít daňového poradce, díky kterému se navíc váš termín odevzdání daňového přiznání může posunout na 30.červen.

Pokračovat na článek


Daňová evidence

Systematika účetnictví obecněPodle aktuálního zákona o daních z příjmu můžete vést účetnictví ve dvojí podobě:účetnictví (dříve podvojné účetnictví)daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví)Daňová evidenceDaňová evidence je termín nového zákona (§7b zákona o daních z příjmu), který nahradil velmi zažitý pojem jednoduché účetnictví. Obsahově se nikterak neliší (zákonné podmínky jsou dokonce v něčem ještě menší), došlo de facto pouze ke změně názvosloví.Hlavním cílem daňové evidence má být podkladový materiál pro zjištění základu daně.Kdy vedu daňovou evidenciZákon vymezuje povinnost vést daňovou evidenci negativně, to znamená, že výslovně uvádí, kdy jste povinni vést (podvojné) účetnictví. Pakliže do těchto kategorií nespadáte, máte povinnost vést daňovou evidenci.Co evidujeme v daňové evidenci?evidenci příjmů a výdajůevidenci majetku a závazkůDoklady je třeba na výzvu příslušných orgánů předložit spolu s naší evidencí, proto se vyplatí investovat nějaký ten čas do udržitelného pořádku.Daňová evidence příjmů a výdajůTato evidence je velmi jednoduchá, neboť vám budou stačit dvě kolonky: jedna pro zdanitelný příjem a druhá pro daňově uznatelné výdaje. Do tabulky můžete zanášet jak peněžité tak nepeněžité příjmy a výdaje, není problém doplňovat informace zpětně či hromadně (např. poštovné), ale vždy v rámci jednoho kalendářního roku.Daňová evidence majetku a závazkůDaňovou evidencí majetku a závazků podpíráme své příjmy a výdaje. Patří sem např. inventura majetku, přehled pohledávek či závazků.MS Excel vs. Účetní programMS Excel je asi nejpoužívanějším tabulkovým programem, který zvládá jak základní, tak pokročilé buňkové matematické operace. Práce s ním je jednoduchá, proto při začátcích podnikání vřele doporučujeme. Mít přehled v daňové evidenci je potřeba, na konci kalendářního roku to vždy oceníte. Tabulky v MS Excelu si snadno upravíte podle vaší potřeby, bez problému soubor pošlete spolupracovníkovi k doplnění (kompatibilní s Open Office) či vytisknete na jakékoli tiskárně.Speciální program pro daňovou evidenci (free či placené licence) využijete v případě, že máte větší množství faktur či máte rozdělené příjmy a výdaje do různých bankovních kont. Pokud jste plátci DPH, pak rozhodně doporučujeme používat účetní program.

Pokračovat na článek


Účetnictví (podvojné)

Systematika účetnictví obecněPodle aktuálního zákona o daních z příjmu můžete vést účetnictví ve dvojí podobě:účetnictví (dříve podvojné účetnictví)daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví)Účetnictví (podvojné)Podvojné účetnictví je ke dnešnímu dni zastaralý avšak zažitý termín. Dnes je tento pojem nahrazen zkráceným výrazem „účetnictví“. Dosavadní jednoduché účetnictví bylo nahrazeno termínem daňová evidence.Kdy musím vést (podvojné) účetnictvíZákon ukládá povinnost vést (podvojné) účetnictví:podnikatelům zapsaným do obchodního rejstříku (obchodní společnosti)podnikatelům, jejichž obrat v předchozím roce přesáhl 25 milionů Kčpodnikatelům, kterým to ukládá zvláštní právní předpisVe všech ostatních případech můžete vést daňovou evidenci, která je pro vás jednodušší. Samozřejmě (podvojné) účetnictví můžete vést dobrovolně i když vám zákon takovou povinnost neukládá.Nepodnikatel | Jiná samostatná výdělečná činnostJestliže máte příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti, jste nepodnikatel (např. hudebník, zpěvák, herec, …), pak (podvojné) účetnictví vést nemusíte, a to ani v případě vysokého obratu nad 25 milionů Kč.Přechod na daňovou evidenciPodnikatelé, kteří mají povinnost vést (podvojné) účetnictví z důvodu překročení stanoveného ročního obratu 25 milionů Kč, nemohou pro následující rok vést daňovou evidenci ani v případě, že příslušný rok nedosáhli na hranici 25 milionů Kč. Až po pěti letech soustavného ročního obratu pod 25 milionů Kč můžeme přejít na daňovou evidenci.Zjednodušené účetnictvíPro zjednodušené účetnictví platí stejné zásady a de facto totožné postupy, povinnosti apod. jako pro účetnictví podvojné.Kdo může vést zjednodušené účetnictvíobčanská sdružení s právní subjektivitoucírkve a náboženské organizaceúzemní samosprávné celkyfyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříkua další…Výhody zjednodušeného účetnictvínení stanovena povinnost používat analytické ani podrozvahové účty, naopak stačí skupinové syntetickémůžeme využít tzv. americké účetnictví (spojení účtování v deníku s hlavní knihou)účtový rozvrh je možné omezit na úroveň účtových skupinúčetní uzávěrku lze sestavit v menším rozsahuúčetní výkazy jsou ve zjednodušené formě a záhlaví obsahuje informaci o této formě

Pokračovat na článek


Faktury a doklady

Archivace dokladůKaždá samostatně výdělečná osoba odpovídá za archivaci a prokazatelnost svých dokladů. Po dobu uskladnění může dojít ke ztrátě kvality dokladu, resp. jeho čitelnosti. V těchto případech je dobré rizikové doklady okopírovat a založit je spolu s originálem.Pro neplátce DPH platí obecná archivační lhůta 3 let od konce zdaňovacího období pro doklady a veškerou daňovou evidenci. V některých případech se lhůta dokonce prodlužuje (např. dodatečné vyměření daně finančním úřadem), nikdy však více než na celkových10 let.Plátci DPH mají zákonnou povinnost archivovat daňové doklady a evidenci k DPH po dobu 10 let.Neplátce DPH s daňovou evidencíPokud nejste plátci DPH, zákony nestanoví žádné náležitosti, které by jednotlivé doklady měly obsahovat. Na jednu stranu je to dobře, neboť nejste zbytečně vystavováni riziku pochybení, na druhou stranu pro účely zabránění chaosu doporučujeme udržovat alespoň nějaký řád.Rozlišení příjmových a výdejových dokladů stejně jako jejich číslování zpřehlední vaše účetnictví.Přijaté faktury není potřeba podepisovat ani opatřovat razítkem.Pro příjmy v hotovosti je zapotřebí doklady číslovat. Originál dáváme zákazníkovi, kopie nám zůstává.Originál je zapotřebí při výdaji hotovosti, do 10 tisíc postačí paragon, jinak požadujte fakturu či daňový doklad.Podvojné účetnictvíPokud vedete (podvojné) účetnictví, pak zákon o účetnictví stanovuje v §11 povinné náležitosti účetních dokladů.označení účetního dokladuobsah účetního případu a jeho účastníkypeněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množstvíokamžik vyhotovení účetního dokladuokamžik uskutečnění účetního případupodpisový záznam podle osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtováníPlátce DPH a daňové dokladyPlátci DPH jsou povinni u dokladů, které vydávají a těch, které přijímají (u nichž si budou nárokovat odpočet DPH) zachovávat určité zákonem stanovené náležitosti.Náležitosti daňových dokladů u plátců DPH stanovuje zákon o DPH v §26 - §35.Běžný daňový doklad obsahuje více povinných údajů oproti zjednodušenému daňovému dokladu, který se používá pro platbu v hotovosti pouze do 10 tisíc korun.Zjednodušený daňový dokladobchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje zdanitelné plněnídaňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plněníevidenční číslo daňového dokladurozsah a předmět zdanitelného plněnídatum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí úplaty, podle toho, který den nastane dřívezákladní nebo sníženou sazbu daněčástku, kterou plátce získal nebo má získat za uskutečňované zdanitelné plnění celkemBěžný daňový dokladobchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plněnídaňové identifikační číslo23) plátce, který uskutečňuje plněníobchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plněnídaňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcemevidenční číslo daňového dokladurozsah a předmět plněnídatum vystavení daňového dokladudatum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladujednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové cenězáklad danězákladní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákonavýši daně zaokrouhlenou na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, popřípadě uvedenou v haléříchÚčetní doklady pro účetnictví (podvojné)Pokud nevedete daňovou evidenci, ale účetnictví (podvojné), pak vaše účetní doklady musí splňovat náležitosti uvedené v §11 zákona o účetnictví.označení účetního dokladuobsah účetního případu a jeho účastníkypeněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množstvíokamžik vyhotovení účetního dokladuokamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovenípodpisový záznamy jak podle osoby odpovědné za účetní případ tak osoby odpovědné za jeho zaúčtování

Pokračovat na článek


Paušální výdaje

Paušální výdaje jsou velmi oblíbenou formou uplatňování výdajů v daňovém přiznání. Nutno podotknout, že také nejjednodušší a v mnohých případech dokonce nejvýhodnější. Jedná se o způsob uplatňování svých výdajů stanovenou procentní sazbou ze svých příjmů (40% - 80%).Veškeré podrobnosti najdete v zákoně o daních z příjmů (§7 odst.7 a 8 a §23 odst. 8 písm. b).Výhody uplatňování paušálních výdajů Jednoduchost a efektivnostvýdaje spočítáte procentem ze svých příjmůMinimum úřadovánínemusíte si schovávat dokladynení potřeba vést daňovou evidencivedeme pouze evidenci příjmů a pohledávekJaké jsou procentní sazbyKaždým rokem se výše procentní sazby paušálních nákladů může měnit či se mohou přesouvat jednotlivé činnosti. Proto pečlivě sledujte, zdali ve svém daňovém přiznání uplatňujeme ty správné paušální výdaje.Níže uvedené procentní sazby platí pro zdaňovací období roku 2010:80% z řemeslných živností80% pro příjmy ze zemědělské výroby60% pro příjmy z živností (kromě živností řemeslných)40% pro příjmy OSVČ bez živnosti (samostatně výdělečná činnost) a příjmy z jiného podnikání podle zvláštních právních předpisůNevýhody paušálních výdajůPřestože paušální výdaje jsou velmi lákavým způsobem, jak uplatňovat své náklady, nemusí se vždy jednat o efektivní způsob nakládání s našimi financemi.Mezi nevýhody paušálních nákladů patří zejména:uplatňování nákladů pouze do maximální stanovené výšenemožnost uplatnění nákladů v podobě sociální pojištěnínemožnost uplatnění nákladů v podobě zdravotní pojištěníPakliže jsou vaše výdaje vyšší než zákonem stanovená hranice paušálních, pak rozhodně stojí za to, uvažovat nad přechodem na uplatňování výdajů podle skutečnosti. Samozřejmě to obnáší více papírování, nicméně na druhou stranu vám to může přinést nemalé peníze.Plátce DPH může uplatnit paušální nákladyJako plátci DPH můžete uplatňovat ve svém daňovém přiznání paušální náklady. Jste zároveň s tím povinni vést evidenci pro účely DPH a archivovat všechny daňové doklady.Paušální výdaje na autoVíte, že bez problému uplatníte paušální výdaje na dopravu? Můžeme využít až 5000,-Kč měsíčně na jedno vozidlo, v případě využívání pro soukromou potřebu pouze 4000,-Kč). Důležitou poznámkou je, že auto nesmíme přenechat k užití jiné osobě než svému zaměstnanci. Paušální výdaje na automobil nezakládají povinnost vést knihu jízd.Pozor, za vozidlo, pro které uplatňujete paušální výdaje, je nutné platit silniční daň (vč. záloh během roku) .Kombinace paušálních výdajůObecný pravidlem je: „Nemůžete kombinovat.“ Co to znamená a existují výjimky?Je zakázánoNemůžete kombinovat pro své výdaje v daňovém přiznání různé druhy uplatňování výdajů. Buď si generálně pro jedno zdaňovací období (kalendářní rok) zvolíte paušální výdaje anebo výdaje podle skutečnosti.Je povolenoMáte-li více příjmů, které spadají do rozličných kategorií, není problém pro každý z nich uplatnit jiný druh procentní sazby.Máte-li příjmy z pronájmu, lze pro tyto příjmy zahrnout do jiného způsobu uplatnění výdajů, resp. v našem případě při obecném uplatnění paušálních výdajů by to byly výdaje podle skutečnosti.

Pokračovat na článek