Výsledky vyhledávání pro dotaz ��esk�� republiky

Výsledky vyhledávání v sekci: Podnikání

Založení s. r. o. - praktický návod

Založení společnosti s ručením omezením (dále s.r.o.) vyžaduje trpělivost při vyřizování náležitostí na úřadech a také kratší studium nutných právních předpisů. Následující návod by Vám měl alespoň z části nepříjemnou administrativu ulehčit.Nejprve si přehledně shrňme, jaké úkony je nezbytné pro založení „eseróčka“ provést:1. Uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu.2. Složení základního jmění společnosti, nebo jeho části.3. Získání živnostenských oprávnění (živnostenských listů atp.).4. Zápis společnosti do obchodního rejstříku.5. Registrace společnosti u finančního úřadu.Uzavření společenské smlouvyPrvní krok je samozřejmě ten nejzásadnější, jelikož po vyhotovení a podpisu smlouvy je s.r.o. založeno. V této chvíli je důležité rozlišovat pojem „založit“ od pojmu „vznik společnosti“, protože ta ještě podepsáním smlouvy fakticky nevznikne. Dle § 57 obchodního zákona si musíte nechat smlouvu sepsat formou notářského zápisu. Ten Vás vyjde na 2 až 3 tisíce korun. Společenská smlouva musí obsahovat:a. firmu a sídlo společnosti,b. určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby,c. předmět podnikání (činnosti),d. výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splácení vkladu,e. jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti,f. jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje,g. určení správce vkladu,h. jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník.Složení vkladůStandardním postupem, který také nejvíce uznává rejstříkový soud, je založení nového bankovního účtu na jméno správce vkladů a složení vkladů na tento účet. Banka pak na vyžádání vydá potvrzení o složení vkladů a potvrdí i jeho výši. To pak slouží jako jeden ze zakladatelských dokumentů a je potřebné při podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Vznikem společnosti (tedy zápisem do obchodního rejstříku) se stávají vklady majetkem společnosti a může s nimi volně disponovat.Získání živnostenských listůOhlášení živnosti provádí právnická osoba na místně příslušném živnostenském úřadě, tím je zpravidla živnostenský odbor na městském úřadě. Za vydání živnostenského listu je každá společnost povinna zaplatit správní poplatek, ten musí být zaplacen před podáním ohlášení živnosti. Výše poplatku je tisíc korun za každý živnostenský list. V případě provozování živnosti průmyslovým způsobem činní tento poplatek deset tisíc korun.Návrh na zápis do obchodního rejstříkuNávrh na zápis do obchodního rejstříku si podáte u příslušného rejstříkového soudu. Podepisují ho všichni jednatelé a podpisy musí být úředně ověřeny. Nově jsou k dispozici předepsané oficiální formuláře, které si můžete stáhnout na adrese www.justice.cz.Jako přílohy se k návrhu přikládají:za společnost:a. společenská smlouva nebo zakladatelská listina,b. oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenské listy atp.),c. listina osvědčující právní důvod užívání místností, a to výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k prostorám, do nichž společnost umístila své sídlo, a pokud není vlastníkem, souhlas (spolu)vlastníka těchto prostor, nebo správce zmocněného k udělení souhlasu s umístěním sídla a zmocnění tohoto správce.d. doklad(y) o splnění vkladové povinnosti (potvrzení správce vkladů/banky, posudky znalců, atp.),za každého jednatele:a. výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad státu, jehož je jednatel občanem, vydaným příslušným soudním nebo správním orgánem. Jestliže tento stát příslušný výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává, předloží se čestné prohlášení učiněné jednatelem před notářem nebo orgánem členského státu Evropské unie, jehož je občanem, nebo členského státu Evropské unie posledního pobytu),b. čestné prohlášení jednatele, že je plně způsobilý k právním úkonům,c. čestné prohlášení, že splňuje podmínky provozování živnosti podle § 6 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a nenastala u něho skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle § 8 zák.č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,d. čestné prohlášení, že splňuje podmínky podle § 38l obchodního zákoníkuZápis společnosti do obchodního rejstříkuTeprve nyní fakticky vzniká Vaše společnost. Bohužel se na zápis do obchodního rejstříku čeká až půl roku – záleží na rejstříkovém soudu. Ve chvíli, kdy do ruky dostanete doporučený dopis „Rozhodnutí o zápisu“ vzniká společnost s ručením omezením a Vám tímto dnem rovněž vznikne povinnost vést podvojné účetnictví.Registrace společnosti u finančních úřadůTo je Vaše další povinnost. Registrujte se u místně příslušného úřadu.Jestliže jste dočetli až sem, doufáme, že pro Vás bude nutné papírování při zakládání s.r.o. o něco snazší. Notářská komora České republikyAdresář živnostenských úřadůFinanční úřady - územní pracovištěPro doplnění je ještě třeba uvést, že lze využít služeb různých poradenských firem anebo koupit rovnou už předzaložené, tzv. ready made společnosti. Časové náklady jsou v takovém případě samozřejmě minimální, o to větší však budou náklady finanční.

Pokračovat na článek


Daň z příjmu FO

Kdo platí daň z příjmu FORezidentiDaň z příjmu fyzických osob platí:občané s trvalým pobytem na území České republikyobčané, kteří se na území České republiky zdržují alespoň 183 dní v roceTato daň se vypočítává jak z tuzemských tak zahraničních příjmů.NerezidentiDaň z příjmu fyzických osob odvádějí pouze z příjmů dosažených na území České republiky:občané, kteří nesplňují podmínky rezidentůobčané, kteří nemají bydliště v České republice a obvykle se tu zdržují pouze za účelem studia či léčeníVýše daně z příjmu fyzických osobZákonem stanovená výše daně z příjmu fyzických osob je aktuálně 15%.Z čeho se daň z příjmů platíPříjmy ze závislé činnosti a funkční požitkyPříjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnostiPříjmy z kapitálového majetkuPříjmy z pronájmuOstatní příjmyDaň z příjmů NEplatímePoplatníci nemají povinnost platit daně z příjmů, které jsou:vyňaty z předmětu daněod daně osvobozenyPříjmy osvobozené od daněJedná se o příjmy, které nemáte povinnost zahrnovat do daňového základu, to znamená, že z nich neodvádíte daň. Toto osvobození je však jednak vázáno na splnění určitých podmínek a jednak má své horní limity, které pakliže přesáhnete, musíte danit.Jedná se např. o příjmy:z prodeje nemovitostiz prodeje movitých věcíodměny vyplácené zdravotní správou dárcům za odběr krvestipendia ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje, z prostředků vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituceúroky z vkladů ze stavebního spoření včetně úroků ze státní podporypříjmy z prodeje cenných papírůPříjmy vyňaté z předmětu daněPříjmy vyňaté z předmětu daně nepodléhají dani z příjmu fyzických osob, to znamená, že z nich daň neplatíme, neboť se ani nepromítnou do našeho daňového základu.příjmy získané dědictvím (odvádíte dědickou daň), darováním (odvádíte darovací daň) anebo vydáním nemovitosti, movité věci anebo majetkového právapříjmy získané nabytím akcií nebo podílových listůpříjmy z rozšíření nebo zúžení SJM (společné jmění manželů)příjmy au-pair v zahraničía dalšíZaplacení daněCelková výše daně se určuje na základě daňového základu. Pro jeho vyčíslení a stejně tak vaši daňové povinnosti se využívá daňové přiznání. V některých případech ale nemusíte podávat daňové přiznání.

Pokračovat na článek


DPH

Daň z přidané hodnoty (DPH) je všeobecná daň, kterou se zatěžuje zboží a služby o přidanou hodnotu. Peníze do státní poklady plynou jak při výrobě a distribuci tak při prodeji zboží a služeb. Do ceny se promítá DPH automaticky, v konečném důsledku platí DPH vždy spotřebitel.DPH je zákonem stanovena vždy procentuální částkou a to na národní úrovni, proto se můžeme setkat s odlišným zatížením v různých zemí Evropské unie.V obchodní praxi se často setkáme s dvojí cenou výrobku, a to bez DPH (také jako pro podnikatele) a s DPH. Podnikatelé, přesněji řečeno plátci DPH mohou totiž svoji daňovou povinnost snížit právě o tento rozdíl, proto je pro ně relevantní „nižší cena“.Plátce DPHPlátcem DPH je osoba registrovaná u správce daně a podnikající na území České republiky. Nemusí to být každý podnikatel či osoba samostatně činná. Registrace probíhá povinně (podmínky stanovuje zákon o DPH) a dobrovolně.Sazba DPH | KoeficientZákladní sazba DPH v České republice je stanovena na 20%. Existují případy, kdy můžeme uplatnit sníženou 10% sazbu DPH.Máte daňový doklad bez uvedení DPH? Pak použijte následující koeficient na částku uvedenou na dokladu a dopočítejte si tak bleskově daň.koeficient 0,1667 pro základní sazbu DPH 20%koeficient 0,0909 pro sníženou sazbu DPH 10%Snížená 10% sazba DPHZboží podléhající snížené sazba, např. potraviny a nápoje (vyjma alkoholických), knihy, palivové dřevo (blíže Příloha č. 1 zákona o DPH)Služby podléhající snížené sazbě, např. ubytovací služby, letecká doprava, některé činnosti samostatných umělců, služby posiloven, sauny a lázní či domácí péče o děti (blíže Příloha č. 1 zákona o DPH)Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti, např. tapisérie, sběratelské známky, díla či předměty starší 100let (blíže Příloha č. 4 zákona o DPH)Některé druhy bytové výstavby a staveb pro sociální bydlení (§48 a §48a zákona o DPHMísto zdaněníObecné pravidlo pro zdanění služeb na území EU je založeno na bydlišti (sídlu pro právnické osoby) poskytovatele služby.Výjimkou jsou příklady, kdy místo zdanitelného plnění u služeb, jejichž příjemce je z jiného státu než EU či je registrován jako plátce DPH v jiném členském státě než poskytovatel, je rozhodující bydliště/sídlo příjemce těchto služeb.poradenské a finanční službypronájem pracovních sil či zbožíreklamní službyslužby zprostředkovatelůDovoz zboží do EUDPH vždy neodvádíme v České republice. Každý stát si nastavil maximální výši částky pro dovážené zboží, jenž překročí jeho hranice. Pokud tuto hodnotu překročíme, pak bychom měli správci dani v ČR tuto skutečnost oznámit a zároveň přechází naše povinnost odvádět DPH v ČR do té konkrétní země EU, reps. povinnost registrovat se příslušnému správci dani.Při dovozu na Slovensko se jedná o částku 35 tisíc Euro.

Pokračovat na článekVýsledky vyhledávání v sekci: Rady a Tipy

Odpovědný zástupce

Charakteristika a podmínky výkonuOdpovědný zástupce odpovídá za řádný provoz a na základě toho klade zákon na výkon této funkce mnoho podmínek. Zákon o živnostenském podnikání specifikuje práva a povinnosti v §11.Všeobecné podmínky:dosažení věku 18 letzpůsobilost k právním úkonůmbezúhonnostZvláštní podmínky:předložení dokladu o odborné či jiné způsobilosti k provozování živnostOdpovědný zástupce po vstupu České republiky do EU již nemusí mít trvalé bydliště v ČR, v případě cizince však musí prokázat znalost českého jazyka.Z důvodu řádného výkonu činnosti odpovědného zástupce zákon stanovuje ustavení do této funkce maximálně pro dva podnikatele. Vztah mezi zástupcem a podnikatelem může být bez problému fungovat na základě smluvního vztahu.Ustavení odpovědného zástupceOdpovědného zástupce je povinen ustanovit:podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnostipodnikatel, který je právnickou osobou, pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnostiDobrovolně (tzv. fakultativně) může ustavit odpovědného zástupce každý fyzická osoba podle své úvahy.Povinnosti podnikateleŽivnost ohlašovacíUstanovení odpovědného zástupce i ukončení výkonu jeho funkce je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala.Živnost koncesovanáUstanovení odpovědného zástupce předloží podnikatel ke schválení živnostenskému úřadu. Ustanovení nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí o schválení nabylo právní moci.

Pokračovat na článek